OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.9.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wraz z chodnikiem i odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej na terenie działek o nr ewid. 164/7, 164/12, 305/3 i 161/6 obręb Skórzewo, gmina Dopiewo