OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.20.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid, 180/14, 180/16, 180/17, 180/19, 180/21, 180/23, 180/25 obręb Palędzie, oraz na terenie działek o nr ewid. 160 i 164 obręb Dąbrówka gmina Dopiewo