OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.11.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wraz z chodnikiem i odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej na terenie działek o nr ewid. 50/2 i 183 obręb Dopiewiec, Gmina Dopiewo