OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.18.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki o nr ewid, 113/2 obręb Zakrzewo, gmina Dopiewo