OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.8.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi wraz z chodnikiem i odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej na terenie działek o nr ewid. 372/2 i 451/6, obręb Dąbrowa, gmina Dopiewo