Zarządzenie Nr 7/15 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Dopiewo w roku 2015 roku przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.