Zarządzenie Nr  186/14 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Dopiewo w 2015 r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  

Termin składania ofert: do 19.12.2014r., godz. 12:00