Uchwała Nr LXXVI/502/14 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczon± przez właściciela nieruchomości opłatę za   gospodarowanie odpadami komunalnymi.