Zgodnie z art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) Gmina Dopiewo zamieszcza ofertę  na realizację  zadania publicznego pt. „Organizacja imprez śródrocznych dla członków Szczepu ZHP Dopiewo” złożoną przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Poznań – Rejon Ośrodek Buk Szczep Dopiewo.