W sprawie:
ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z terenów rekreacyjno-sportowych w Zborowie będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie

Data uchwały:
2014-04-28

Numer uchwały:
LXVI/447/14

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XLVI/330/13 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 maja 2013 r..