Komunikat:

Rada Gminy informuje, że L Sesja Rady Gminy, która rozpoczęła się w dniu 31 lipca 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy została zawieszona. Sesja będzie kontynuowana w dniu 1 sierpnia br., godz. 16:00.

Porządek obrad L sesji Rady Gminy Dopiewo:

  1. Otwarcie L sesji Rady Gminy Dopiewo.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Odczytanie porządku obrad L sesji Rady Gminy.
  4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/282/13 Rady Gminy Dopiewo z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2013 rok.
  5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2012-2021.
  6. Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dopiewo.
  7. Zapytania i wnioski radnych.
  8. Zakończenie obrad L sesji Rady Gminy Dopiewo.