Data posiedzenia:
2013-05-27

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
Otwarcie XLVI sesji Rady Gminy Dopiewo.
Stwierdzenie kworum.
Odczytanie porządku obrad XLVI sesji Rady Gminy.
1. Informacja o przyjęciu protokołu XLV sesji Rady Gminy Dopiewo.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.
3. Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych w roku 2013.
4. Zapytania i wnioski sołtysów.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/65/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości – Sołectwa Więckowice 2011-2018”.
6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo.
7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dopiewo.
8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Trzcielin terenu wzdłuż drogi powiatowej Dopiewo - Stęszew.
9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, rejon ulicy Batorowskiej.
10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Piwoniowa we wsi Gołuski.
11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z terenów rekreacyjno-sportowych w Zborowie będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Dopiewo aportu środków trwałych stanowiących elementy infrastruktury sanitarnej do spółki z o.o. Zakład Usług Komunalnych w Dopiewie.
13. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/282/13 Rady Gminy Dopiewo z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2013 rok.
15. Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i komunikaty.
16. Zapytania i wnioski radnych.
17. Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Dopiewo.


Uwagi:
XLVI sesja Rady Gminy Dopiewo odbędzie się w dniu 27 maja 2013 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie przy ul. Polnej 1 w Dopiewie.