Przewodnicząca Rady Gminy zaprasza na XV sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2011 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie przy ul. Polnej 1 w Dopiewie.Porządek obrad XV sesji Rady Gminy Dopiewo

1. Otwarcie XV sesji Rady Gminy Dopiewo.
2.Stwierdzenie kworum.
3.Odczytanie porządku obrad XV sesji Rady Gminy.
4.Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Gminy Dopiewo.
5.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.
6.Zapytania i wnioski sołtysów.
7.Wolne głosy.
8.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na 2012 r.. Druk Nr 130
9.Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2014. Druk Nr 131
10.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla AQUANET Spółka Akcyjna w Poznaniu w zakresie sprzedaży wody dla odbiorców z rejonu ulic: rejon ul. Jaworowej (od ul. Malwowej do studni wodomierzowej), ul. Przylesie oraz ul. Lipowej, jak również ulica Mieczykowa od granicy m. Poznania do włączenia ul. Jaworowej a także ul. Szarotkowa po stronie Skórzewa dla posesji o numerach nieparzystych od nr 145 do granicy z ul. Daliową a także za zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2012. Druk Nr 132
11.Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ustalenia przebiegu drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrzewo, gmina Dopiewo. Druk Nr 133
12.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Więckowice. Druk Nr 134
13.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Druk Nr 135
14.Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej. Druk Nr 136
15.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/36/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na rok 2011. Druk Nr 137
16.Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2012 r. Druk Nr 138
17.Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. Druk Nr 139
18.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/104/11 w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Skórzewie. Druk Nr 140
19.Projekt uchwały w sprawie ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dopiewo. Druk Nr 141
20.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2011-2019. Druk Nr 142
21.Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i komunikaty.
22.Zapytania i wnioski radnych.
23.Zakończenie obrad XV Sesji Rady Gminy Dopiewo.