W sprawie:
ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Dopiewo, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku samorządowym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego

Data uchwały:
2011-08-23

Numer uchwały:
XI/90/11

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.