Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dopiewo

Kolorowy pasek

Uchwała Nr IV/26/11 RG Dopiewo z 28 I 2011 r.w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego "Transport Aglomeracji Poznańskiej".

Uchwała Nr IV/26/11

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 28 stycznia 2011 r.

 

w sprawie

przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego "Transport Aglomeracji Poznańskiej".

 

Na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, zm: Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r., Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002r., Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002r., nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2002r., Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004r., Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2002r., Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2005r., Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006r., Nr 17, poz. 128; Dz. U. z 2005r., Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r., nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r., Nr 48, poz. 327; Dz. U. z 2007r., Nr 138, poz. 974; Dz. U. z 2007r., Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008r., Nr 180, poz. 1111; Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009r., Nr 52, poz. 420; Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1241 Dz. U. z 2010r., Nr 28, poz.142, Dz. U. z 2010r. , Nr 28, poz. 146, Dz. U. z 2010r., Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2010r., Nr 40, poz. 230), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Statut Związku Międzygminnego "Transport Aglomeracji Poznańskiej", stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Dla utworzenia i rejestracji Związku Międzygminnego „Transport Aglomeracji Poznańskiej” niezbędne jest przyjęcie jego Statutu przez rady zainteresowanych gmin.

Statut Związku określający zasady funkcjonowania Związku, w tym m.in. podział głosów w Zgromadzeniu Związku oraz udział w kosztach i nakładach, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załacznik do Uchwały Nr IV/26/11

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 28 stycznia 2011 r.

 

STATUT

 

Związku Międzygminnego „Transport Aglomeracji Poznańskiej”

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1 [Zakres podmiotowy]

1.        Tworzy się Związek Międzygminny „Transport Aglomeracji Poznańskiej”, zwany dalej Związkiem.

2.        Siedzibą Związku jest miasto Poznań.

3.        Uczestnikami Związku są:

a)    Miasto Poznań,

b)    Miasto Luboń,

c)    Miasto Puszczykowo,

d)   Gmina Dopiewo,

e)    Gmina Mosina.

4.        Związek tworzy się na czas nieokreślony.

 

§ 2 [Podstawa prawna]

Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym związków międzygminnych oraz na podstawie niniejszego Statutu.

 

§ 3 [Osobowość prawna]

Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

 

II. Zadania Związku

 

§ 4 [Zakres przedmiotowy]

1. Zadaniem Związku jest zaspokajanie potrzeb gmin w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz skorelowanych z nim innych usług publicznych.

2.    W szczególności do zadań Związku należy:

a)    kształtowanie polityki transportowej opartej na zrównoważonym rozwoju na obszarach gmin - uczestników Związku,

b)   organizowanie i zarządzanie lokalnym transportem zbiorowym poprzez:

i.        kontraktowanie usług przewozowych,

ii.      opracowywanie rozkładów jazdy dla lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Związek oraz uzgadnianie rozkładów jazdy dla niepublicznego transportu pasażerskiego,

iii.    zapewnienie warunków dla równego i zrównoważonego dostępu operatorów do infrastruktury szynowej, przystankowej i dworcowej Związku w warunkach regulowanej organizacji przewozów,

c)    opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie obsługi transportowej obszarów objętych planem,

d)   podejmowanie działań planistycznych w zakresie rozwoju lokalnego transportu zbiorowego, ze szczególnym uwzględnieniem planu transportowego obejmującego obszar uczestników Związku,

e)    podejmowanie działań służących usprawnieniu transportu zbiorowego poprzez m.in. podnoszenie poziomu jakości realizowanych usług przewozowych na obszarze Związku,

f)    zatwierdzanie – w sposób i na zasadach prawem przewidzianych – przewoźnikom regulaminu przewozu osób w lokalnym transporcie zbiorowym,

g)   prowadzenie działalności kontrolnej, w tym kontrola realizacji usług przewozowych,

h)   badania rynku usług transportu zbiorowego w celu określania potrzeb transportowych mieszkańców dla zrównoważenia relacji podaży i popytu usług,

i)     określania zasad finansowania zadań określonych niniejszym statutem,

j)     prowadzenie dystrybucji, sprzedaży i kontroli biletów,

k)   zorganizowanie i utrzymanie jednolitego systemu informacji pasażerskiej,

l)          utrzymanie i rozwój infrastruktury Związku,

m) podejmowanie współpracy z Urzędem Marszałkowskim w zakresie optymalnego wykorzystania kolei w systemie lokalnego transportu zbiorowego,

n)   zajmowanie stanowiska w sposób i na zasadach prawem przewidzianych w stosunku do projektów odpowiednich planów transportowych,

o)   podejmowanie współpracy z zarządcami dróg w zakresie przygotowania odpowiedniej infrastruktury przystankowej na obszarze działania Związku,

p)   podejmowanie współpracy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego z pozostałymi gminami wchodzącymi w skład Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego,

q)   promocja publicznego transportu zbiorowego,

r)     ustalanie:

?  polityki transportowej Związku,

?  porozumień zawieranych przez Związek,

?  zasad taryfowych oraz opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym,

?  ulg i zwolnień z opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym,

?  wysokości opłat dodatkowych w lokalnym transporcie zbiorowym,

?  przepisów porządkowych w lokalnym transporcie zbiorowym.

 

§ 5 [Zadania zlecone]

1.        Związek może wykonywać zlecone zadania administracji rządowej, z  wyłączeniem uprawnień do wydawania decyzji administracyjnych, na podstawie porozumień z organami tej administracji, zawartych po wyrażeniu zgody przez wszystkie Gminy uczestniczące w Związku.

2.        Na wykonanie zadań wskazanych w ust. 1 Związek otrzymuje środki finansowe w koniecznej wysokości, a szczegółowe zasady i terminy przekazania tych środków zostaną określone w zawartym porozumieniu.

3.        Związek może wykonywać zadania, które na mocy porozumienia zostały powierzone gminie uczestniczącej w Związku przez inną jednostkę samorządu terytorialnego, o ile jednostka ta wyrazi na to zgodę.

 

§ 6 [Jednostki organizacyjne]

W celu wykonywania zadań Związek może tworzyć własne jednostki organizacyjne, przystępować do spółek prawa handlowego już istniejących, a także współpracować i zawierać umowy z innymi podmiotami, w szczególności z organizacjami pożytku publicznego, fundacjami i stowarzyszeniami.

 

III. Organy Związku

 

§ 7 [Struktura]

1.        Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie Związku, zwane dalej Zgromadzeniem.

2.        Organem wykonawczym Związku jest Zarząd.

 

§ 8 [Podział głosów]

1.        W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) jako ustawowi przedstawiciele uczestników Związku.

2.        Poza członkami Zgromadzenia, o których mowa w ust. 1, uczestnicy Związku są reprezentowani w Zgromadzeniu przez dodatkowych członków, których liczbę ustala się według następujących zasad:

a)    gminy liczące od  25 000 do 100 000 mieszkańców według stanu ewidencji ludności na koniec roku poprzedzającego rok, w którym odbyły się wybory samorządowe – 1 członek Zgromadzenia,

b)   gminy liczące powyżej 100 000 mieszkańców według stanu ewidencji ludności na koniec roku poprzedzającego rok, w którym odbyły się wybory samorządowe – 1 członek Zgromadzenia na każde pełne 100 000 mieszkańców.

3.        Dodatkowych członków Zgromadzenia reprezentujących uczestników Związku
w Zgromadzeniu wybiera rada danej gminy.

4.        Zasady reprezentacji, o których mowa w ust. 2, mogą ulec zmianie w przypadku zmiany liczby uczestników Związku oraz zmiany liczby mieszkańców gminy.

5.        Na wniosek organu wykonawczego gminy, będącej uczestnikiem Związku, właściwa rada gminy może udzielić stałego pełnomocnictwa zastępcy wójta, (burmistrza, prezydenta miasta) lub radnemu do reprezentowania gminy w Zgromadzeniu.

6.        W przypadku reprezentowania gminy przez więcej niż jednego członka Zgromadzenia, właściwa rada gminy może go upoważnić w drodze uchwały do oddawania głosów w imieniu wszystkich jej członków Zgromadzenia.

 

§ 9 [Odwołanie]

1.        Odwołanie dodatkowego przedstawiciela gminy w Zgromadzeniu następuje w tym samym trybie jak jego wyznaczenie.

2.        Wystąpienie uczestnika ze Związku powoduje pozbawienie jego przedstawicieli wszystkich funkcji w organach Związku.

 

§ 10 [Kadencja]

1.        Kadencja członka Zgromadzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, trwa do czasu wygaśnięcia jego mandatu w gminie, którą reprezentuje.

2.        Kadencja dodatkowego przedstawiciela (członka) Zgromadzenia trwa do czasu jego odwołania.

 

§ 11 [Kompetencje Zgromadzenia]

1.        Do kompetencji Zgromadzenia należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Związku, o ile ustawy lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

2.        Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia należy:

a)  wnioskowanie do rad gmin będących uczestnikami Związku o przyjęcie zmiany statutu Związku,

b)  wybieranie i odwoływanie członków Zarządu, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego działalności,

c)  kontrola i nadzór nad działalnością Zarządu,

d) uchwalanie rocznego planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania tego planu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków,

e)  określenie zasad polityki taryfowej i ustalanie taryfy komunikacyjnej,

f)  podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego zarządu,

g)  określanie wysokości sumy pieniężnej, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania, w tym z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych, oraz ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek
i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku objętym planem finansowym,

h)  zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów,

i)   decydowanie w sprawach tworzenia, przystępowania, przekształcania oraz likwidacji spółek prawa handlowego oraz jednostek organizacyjnych Związku,

j)   przyjmowanie nowych uczestników Związku,

k)  stwierdzanie ustania uczestnictwa w Związku,

l)   realizowanie w ramach Związku kompetencji rady gminy, będącej uczestnikiem Związku w odniesieniu do zadań zlecanych Związkowi przez administrację rządową,

m) określanie warunków pracy i płacy członków Zarządu,

n)  ustalanie diet miesięcznych dla Przewodniczącego Zgromadzenia i Zastępcy Przewodniczącego, diet za udział w posiedzeniu dla członków Zgromadzenia
i członków Komisji,

o) uchwalanie wieloletnich programów rozwoju systemów transportowych,

p) ustalanie struktury organizacyjnej biura Związku zapewniającego obsługę techniczną i organizacyjną biura Związku i jego organów,

r) ustalanie wysokości i rodzaju świadczeń uczestników Związku na rzecz Związku, w tym wpłat uczestników Związku z tytułu udziału w kosztach działalności Związku oraz terminu ich uiszczania,

s) stanowienie o kierunkach działania Zarządu,

t) podejmowanie stosownych uchwał w sprawach określonych w §4 ust. 2 lit. r oraz uchwał wynikających z obowiązku prawa,

u) ustalanie zasad podziału środków dla sfinansowania przewozów w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie Związku,

w) rozstrzyganie kwestii trybu zlecania usług przewozowych.

 

§ 12 [Podejmowanie uchwał]

1.        Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.

2.        Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Zgromadzenia w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.

3.        Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy.

4.        Przy ponownym rozpatrywaniu sprawy, do podjęcia uchwały wymagana jest większość 3/5 głosów.

5.        Sprzeciw nie może być zgłoszony do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

 

§ 13 [Tryb głosowania]

1.        Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2.        Na wniosek grupy 5 członków Zgromadzenie w drodze uchwały może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania jawnego w formie głosowania imiennego.

 

§ 14 [Odroczenie terminu posiedzenia]

W razie zwołania posiedzenia z naruszeniem postanowień niniejszego Statutu Zgromadzenie może podjąć uchwałę o odroczeniu terminu posiedzenia i wyznaczyć nowy termin. Wniosek o odroczenie posiedzenia powinien być zgłoszony przed uchwaleniem porządku obrad.

 

§ 15 [Przewodniczący Zgromadzenia]

1.        Przewodniczącym Zgromadzenia jest w każdym roku członek Zgromadzenia innej gminy uczestniczącej w Związku. W pierwszym roku Zgromadzeniu przewodniczy członek Zgromadzenia reprezentujący Miasto Poznań, a w pozostałych latach członkowie Zgromadzenia reprezentujący uczestników Związku w kolejności określonej w § 1 ust. 3.

2.        W przypadku gdy gmina reprezentowana jest przez więcej niż jednego przedstawiciela, Przewodniczącego wybiera Zgromadzenie spośród przedstawicieli tej gminy, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.

3.        Zgromadzenie wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.

4.        Odwołanie Przewodniczącego i jego Zastępcy następuje na wniosek co najmniej 1/4 statutowej liczby członków Zgromadzenia w trybie określonym w ust. 3.

5.        W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub jego Zastępcy Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

6.        Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 3, w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Zgromadzenie z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

7.        Funkcji Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego nie można łączyć z zajmowaniem stanowisk w Zarządzie Związku.

8.        Kadencja Przewodniczącego trwa jeden rok.

9.        W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zgromadzenia może powierzyć prowadzenie posiedzenia innemu członkowi Zgromadzenia.

 

IV. Regulamin Zgromadzenia

 

§ 16

1.        Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zgromadzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. O posiedzeniach członków Zgromadzenia zawiadamia się listem poleconym, przesyłką kurierską albo za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość (faksem, pocztą elektroniczną), względnie przez posłańca za potwierdzeniem odbioru, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni przed terminem obrad. Zawiadomienie za pomocą poczty elektronicznej uznaje się za skuteczne, pod warunkiem potwierdzenia otrzymania takiego zawiadomienia.

2.        Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia musi zawierać projekt porządku obrad i wskazywać miejsce, dzień i godzinę obrad. Do zawiadomienia dołącza się projekty uchwał.

3.        Na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia zobowiązany jest zwołać posiedzenie w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

4.        Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia poprzedniej kadencji w ciągu 30 dni od zbiorczych wyników wyborów samorządowych.

 

§17

1.        Posiedzenia Zgromadzenia są jawne.

2.        Listę osób zaproszonych na posiedzenie ustala Przewodniczący w porozumieniu z Przewodniczącym Zarządu.

3.        Członkowie Zgromadzenia potwierdzają swoją obecność na posiedzeniu poprzez złożenie podpisu na liście obecności.

 

 

§18

1.        Posiedzenia otwiera i prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. W razie jego nieobecności Zgromadzenie otwiera i prowadzi obrady członek Zgromadzenia wskazany przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, a w razie braku takiego wskazania najstarszy wiekiem spośród obecnych członków Zgromadzenia.

2.        Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący obrad na podstawie listy obecności oraz dokumentacji dotyczącej zwołania posiedzenia stwierdza ważność obrad. W przypadku nieobecności członków Zgromadzenia uniemożliwiającej podejmowanie uchwał Przewodniczący wyznacza nowy termin posiedzenia. W protokole odnotowuje się przyczynę, z powodu której posiedzenie nie odbyło się.

 

§19

1.        Po stwierdzeniu ważności obrad Przewodniczący otwiera dyskusję nad porządkiem obrad.

2.        Zgromadzenie może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.

3.        Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący przedstawia protokół z poprzedniego posiedzenia celem przyjęcia go przez Zgromadzenie.

 

§20

1.        W trakcie debaty nad projektami uchwał Przewodniczący w pierwszej kolejności udziela głosu inicjatorowi uchwały, a następnie udziela głosu według kolejności zgłoszeń.

2.        Podczas debaty nad tą samą sprawą jedna osoba może zabrać głos najwyżej dwa razy, a wypowiedź nie może trwać dłużej niż 5 minut.

3.        Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub wystąpienia ad vocem błędnie zrozumianego wystąpienia. Wystąpienie ad vocem nie może trwać dłużej niż 1 minutę.

4.        Przedmiotem wniosku formalnego mogą być w szczególności:

a)         przerwanie lub odroczenie obrad,

b)        zamknięcie listy dyskutantów,

c)         zmiana porządku obrad,

d)        ograniczenie czasu przemówień,

e)         stwierdzenie quorum,

f)         reasumpcja głosowania bez możliwości dyskusji,

g)        zamknięcie listy kandydatów przy wyborach.

5.        Po wyczerpaniu debaty nad daną sprawą Przewodniczący udziela głosu inicjatorowi uchwały celem udzielenia odpowiedzi na zapytania. Od tej chwili można zabierać głos tylko celem zgłoszenia wniosku formalnego.

6.        W razie naruszenia postanowień ust. 2 lub ust. 3 Przewodniczący może odebrać głos. W przypadkach szczególnie rażących może wezwać osobę nie będącą członkiem Zgromadzenia do opuszczenia sali.

7.        Przewodniczący Zgromadzenia może zarządzić przerwę w obradach i jest wówczas zobowiązany wskazać nowy termin kontynuowania posiedzenia, nie dalszy jednak niż 21 dni od dnia, w którym obrady przerwano.

 

§21

1.        Obsługę Zgromadzenia zapewnia Zarząd poprzez Biuro Związku.

2.        Oryginały uchwał ewidencjonowane są przez Biuro Związku w rejestrze uchwał i przechowywane wraz z protokołami z posiedzeń.

 

§22

1.        Z przebiegu każdego posiedzenia Biuro Związku sporządza w ciągu 14 dni projekt protokołu stanowiący zapis przebiegu obrad, podjętych uchwał i zgłoszonych wniosków oraz przekazuje go członkom Zgromadzenia.

2.        Członkowie Zgromadzenia mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do projektu protokołu do dnia poprzedzającego zwołanie następnego posiedzenia. O ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący, a w przypadku ich nieuwzględnienia członkom Zgromadzenia przysługuje odwołanie do Zgromadzenia.

3.        Protokół z posiedzenia powinien w szczególności zawierać:

a)    datę, miejsce, numer kolejny posiedzenia, numer kolejny uchwał, nazwisko i imię Przewodniczącego obrad oraz Protokolanta,

b)   stwierdzenie ważności posiedzenia,

c)    listę obecności,

d)   uchwałę w przedmiocie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,

e)    uchwałę w przedmiocie przyjęcia porządku obrad,

f)    przebieg obrad,

g)   zgłaszane projekty uchwał i wnioski formalne,

h)   przebieg głosowania,

i)     podpis Przewodniczącego obrad i Protokolanta.

 

§23

1.        Przewodniczący Zarządu przedkłada Wojewodzie uchwały Zgromadzenia w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.

2.        Uchwały w sprawie planu finansowego Związku i absolutorium dla Zarządu oraz inne uchwały objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej Przewodniczący Zarządu przekazuje właściwej izbie obrachunkowej.

 

V. Komisje

 

§ 24 [Komisja Rewizyjna]

1.        Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu i podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych i w tym celu powołuje, w głosowaniu jawnym, trzyosobową Komisję Rewizyjną, w tym jej Przewodniczącego i jego Zastępcę, spośród członków Zgromadzenia.

2.        Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu ani Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Zgromadzenia.

3.        Komisja Rewizyjna podlega Zgromadzeniu Związku, przedkładając do zatwierdzenia plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

4.        Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest w szczególności:

a)    kontrolowanie działalności Zarządu, Biura i innych jednostek organizacyjnych Związku,

b)   opiniowanie wykonania planu finansowego Związku i występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi,

c)    opiniowanie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Zarządu,

d)   realizacja innych zadań kontrolnych zleconych przez Zgromadzenie. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powołanych przez Zgromadzenie.

5.        Realizując ustalone zadania, Komisja Rewizyjna bada pod względem: legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, działalność finansową i organizacyjno-administracyjną kontrolowanych jednostek, a w szczególności realizację uchwał Zgromadzenia.

 

§ 25 [Kompetencje Komisji Rewizyjnej]

1.        W związku z wykonywaną działalnością Komisja Rewizyjna ma prawo, po uprzednim powiadomieniu Przewodniczącego Zarządu, do:

a)    wstępu do pomieszczeń Związku, w szczególności Biura Związku,

b)    wglądu do ksiąg, rejestrów, planów, sprawozdań oraz innych akt i dokumentów znajdujących się w Związku i związanych z jego działalnością,

c)    zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów,

d)   uzyskania wyjaśnień i informacji,

e)    powołania biegłych do udziału w pracach kontrolnych.

2.        Pracownicy Biura Związku zobowiązani są udzielić członkom Komisji Rewizyjnej ustnych i pisemnych wyjaśnień i informacji w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.

3.        Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają przepisom ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

4.        Z przedmiotu kontroli wyłączone są dokumenty dotyczące trwającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których ujawnianie mogłoby naruszyć ważne interesy handlowe stron oraz zasady uczciwej konkurencji.

 

§ 26 [Posiedzenia Komisji Rewizyjnej]

1.        Komisja Rewizyjna działa na posiedzeniach. Komisja może zlecać swoim członkom przeprowadzenie określonych czynności.

2.        Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego.

3.        Komisja Rewizyjna może zapraszać na swoje posiedzenia członków Zarządu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Związku oraz Biura Związku w celu omówienia ustaleń z przeprowadzanych kontroli i wynikających z tych ustaleń wniosków.

 

§ 27 [Protokół kontroli]

1.        Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół zawierający ustalenia i wnioski.

2.        Komisja Rewizyjna przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia protokół celem jego przyjęcia.

 

§ 28 [Komisje stałe i doraźne]

1.        Zgromadzenie może powołać w ustalonym przez siebie trybie inne komisje stałe bądź doraźne, określając ich skład osobowy i zakres działania.

2.        Komisje podlegają Zgromadzeniu, przedkładając do zatwierdzenia plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

3.        Za udział w pracach komisji ich członkowie otrzymują diety jak za udział w posiedzeniu Zgromadzenia.

 

VI. Zarząd

 

§ 29 [Zarząd]

1.        Zarząd liczy pięciu członków.

2.        Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie na okres kadencji rad gmin, będących uczestnikami Związku.

3.        Zgromadzenie powołuje Przewodniczącego Zarządu i na jego wniosek jego Zastępcę, a także trzech pozostałych członków Zarządu.

4.        Dopuszczalny jest wybór jednego członka Zarządu spoza członków Zgromadzenia.

5.        Wybór i odwołanie członków Zarządu następuje w głosowaniu tajnym.

6.        Po upływie kadencji danego członka Zarządu pełni on swoją funkcję w Zarządzie do dnia wyboru na jego miejsce nowego członka Zarządu.

7.        Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z zatrudnieniem w administracji rządowej.

 

§ 30 [Tryb pracy]

1.        Zarząd działa kolegialnie na posiedzeniach zwoływanych przez jego Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

2.        Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3/5 jego składu statutowego.

3.        W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu.

4.        Pracę Zarządu organizuje jego Przewodniczący, a podczas jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego Zarządu.

5.        Posiedzeniem Zarządu kieruje Przewodniczący Zarządu, a podczas jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego Zarządu.

6.        Szczegółowe zasady pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie.

 

§ 31  [Absolutorium]

1.        Uchwała Zgromadzenia w sprawie nieudzielenia Zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie członków Zarządu. Uchwała
o odwołaniu nie może być podjęta wcześniej niż po upływie 30 dni od daty posiedzenia Zgromadzenia, na którym nie udzielono absolutorium.

2.        Zgromadzenie może odwołać Przewodniczącego Zarządu z innych przyczyn niż nieudzielenie absolutorium – na wniosek co najmniej 2/5 statutowej liczby członków Zgromadzenia. Powyższy wniosek wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną. Odwołanie Przewodniczącego w tym trybie powoduje odwołanie pozostałych członków Zarządu.

3.        Zgromadzenie na uzasadniony pisemny wniosek Przewodniczącego Zarządu może odwołać Zastępcę Przewodniczącego, a także innych członków Zarządu.

4.        Przewodniczący Zarządu, jego zastępca, a także inni członkowie Zarządu mogą złożyć rezygnację. Uchwałę o przyjęciu rezygnacji Zgromadzenie podejmuje
na najbliższym posiedzeniu.

5.        Przyjęcie rezygnacji Przewodniczącego Zarządu powoduje odwołanie Zastępcy Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu. Dotychczasowy Zarząd pełni swoje obowiązki do dnia wyboru nowego Zarządu, który powinien nastąpić w terminie 30 dni od przyjęcia rezygnacji.

6.        Jeżeli zgłoszony w trybie ust. 2 wniosek o podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Zarządu nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek może być zgłoszony w tym trybie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania.

 

§ 32 [Zadania]

1.        Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia oraz realizuje zadania Związku określone przepisami prawa.

2.        W realizacji zadań Związku Zarząd podlega wyłącznie Zgromadzeniu.

3.        Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a)    przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia i określanie sposobu ich wykonania,

b)   gospodarowanie mieniem Związku,

c)    opracowywanie projektów planu finansowego i jego realizacja,

d)   składanie Zgromadzeniu sprawozdania z wykonania planu finansowego,

e)    nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych Związku,

f)    przygotowanie projektu taryfy komunikacyjnej w oparciu o przyjęte przez Zgromadzenie zasady polityki taryfowej,

g)   określanie potrzeb przewozowych dla terenu działalności Związku,

h)   optymalizowanie sieci połączeń i rozkładów jazdy i nadzór w tym zakresie,

i)     kształtowanie i nadzór systemów informacji podróżnych, dystrybucji biletów i kontroli odpłatności za przejazd,

j)     kształtowanie rynku usług przewozowych,

k)   prowadzenie rozliczeń finansowych z uczestnikami Związku,

l)     realizacja zadań zleconych przez administrację rządową,

m) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach określonych w §4 ust. 2 lit. r oraz projektów uchwał wynikających z obowiązku prawa.

4.        Zarząd może dokonywać podziału pracy pomiędzy członków w konkretnych sprawach.

5.        Oświadczenia woli w imieniu Związku składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd (pełnomocnik).

6.        Zarząd może udzielić Przewodniczącemu Zarządu upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku.

 

§ 33 [Przewodniczący Zarządu]

1.        Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:

a)    organizowanie pracy Zarządu i Biura Związku,

b)    kierowanie bieżącymi sprawami Związku,

c)    reprezentowanie Związku na zewnątrz,

d)   nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych Związku oraz pozostałymi pracownikami tych jednostek,

e)    wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej z upoważnienia Rad Gmin, uczestniczących w Związku, w tym wydawanie indywidualnych decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej.

2.        Przewodniczący Zarządu realizuje uprawnienia i obowiązki pracodawcy w rozumieniu postanowień Kodeksu pracy.

 

§ 34 [Biuro Związku]

1.        Dla obsługi organów Związku Zarząd powołuje Biuro Związku.

2.        Dyrektorem Biura Związku jest Przewodniczący Zarządu.

3.        Za zgodą Zarządu jego Przewodniczący może przekazać kierowanie Biurem Zastępcy Przewodniczącego.

4.        Zadania, kompetencje i wewnętrzną organizację Biura określa Regulamin Organizacyjny Biura, ustalony przez Zarząd Związku.

 

§ 35 [Zasada jawności]

1.        Działalność organów Związku jest jawna, a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2.        Jawność działania organów Związku obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskania informacji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.

3.        Do publicznego wglądu w siedzibie Biura Związku udostępnia się, w szczególności:

a)    uchwały Zgromadzenia i uchwały Zarządu,

b)   protokoły z posiedzeń Zgromadzenia, Zarządu i komisji.

4.        Postanowienie ust. 3 nie dotyczą posiedzeń oraz dokumentów objętych ustawowym wyłączeniem jawności.

5.        Udostępnienie dokumentów odbywa się z uwzględnieniem ochrony danych osobowych i informacji niejawnych wynikającej z odrębnych przepisów.

6.        Dokumenty zawierające informacje publiczne udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej albo na wniosek zainteresowanej osoby, złożony ustnie lub pisemnie. We wniosku określa się rodzaj dokumentu lub zakres spraw, które są przedmiotem zainteresowania. W razie niemożności niezwłocznego udostępnienia informacji, zostaną one udostępnione w terminie określonym w obowiązujących przepisach.

7.        Dokumenty udostępnia kierownik komórki właściwej do obsługi organów Związku, w godzinach pracy Biura Związku.

8.        Kierownik Działu, o którym mowa w ust. 7, za zgodą Przewodniczącego Zarządu upoważnia innych pracowników do udostępnienia dokumentów w razie jego nieobecności.

 

VII. Mienie i gospodarka finansowa Związku

 

§ 36 [Mienie]

1.        Związkowi przysługuje prawo własności i inne prawa majątkowe.

2.        Mienie Związku stanowią:

a)    składniki mienia przekazane przez uczestników Związku lub nabyte przez Związek,

b)   spadki, zapisy i darowizny.

3.        Przekazane Związkowi mienie staje się jego własnością.

 

§37 [Funkcja majątku]

1.        Majątek Związku służy zaspokajaniu potrzeb mieszkańców uczestników Związku. Szczególnym obowiązkiem Związku jest dbanie o trwałość i sprawność swego majątku.

2.        Każda z gmin jest uprawniona do korzystania z obiektów i urządzeń Związku na równych prawach.

 

§ 38 [Dochody]

1.        Dochodami Związku są w szczególności:

a)    wpłaty uczestników Związku z tytułu udziału w kosztach działalności Związku,

b)                dochody z majątku Związku,

c)    dochody z udziałów Związku w spółkach i innych przedsięwzięciach gospodarczych,

d)   dochody z działalności gospodarczej Związku,

e)    opłaty, pobierane na podstawie przepisów prawa, z tytułu wykonywania zadań Związku.

2.        Wpłaty z tytułu udziału w kosztach działalności Związku ponoszone są zgodnie z treścią §42 niniejszego statutu.

 

§39 [Podstawy gospodarki finansowej]

Związek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie przepisów regulujących gospodarkę finansową gmin.

 

§40 [Działalność gospodarcza]

Związek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach i w granicach przewidzianych dla samorządu gminnego.

 

§ 41 [Odpowiedzialność]

Związek ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania do wysokości posiadanego majątku.

 

§ 42 [Zasady udziału]

1.        Gminy - uczestnicy Związku - uczestniczą w nakładach i kosztach wspólnej działalności realizowanej przez Związek oraz w ewentualnej nadwyżce przychodów z prowadzonej działalności nad jej kosztami.

2.        Opisany w ust. 1 udział uczestnika Związku w kosztach i nakładach składa się z następujących części:

a)    udział w kosztach utrzymania Biura Związku – ustalany proporcjonalnie do liczby mieszkańców danej gminy w stosunku do łącznej liczby mieszkańców wszystkich uczestników Związku, według stanu ewidencji ludności na koniec roku poprzedzającego rok, w którym odbyły się wybory samorządowe,

b)    udział w kosztach eksploatacyjnych – ustalany według wzoru:

gdzie:

- udział w kosztach eksploatacyjnych gminy g,

n – liczba wszystkich linii na terenie gminy g,

- koszt eksploatacyjny i-tej linii na terenie gminy g,

- praca przewozowa i-tej linii na terenie gminy g,

- koszt jednostkowy pracy przewozowej (wozokilometra lub pociągokilometra) na i-tej linii,

- wpływy z biletów na i-tej linii na terenie gminy g, obliczone na podstawie badań lub z elektronicznych systemów liczenia

c)    udział w kosztach inwestycyjnych – nakłady na planowane inwestycje przeliczane na liczbę mieszkańców danej gminy korzystających z transportu publicznego, w sferze oddziaływania przedmiotowej inwestycji, ustalana na podstawie badań.

3.        Niedobór środków finansowych Związku pokrywany jest przez uczestników Związku proporcjonalnie do wielkości wpłat z tytułu udziału w kosztach działalności Związku.

4.        Nadwyżka środków finansowych rozliczana jest według schematu określonego w ust. 3.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

§ 43 [Przystąpienie do Związku]

1.        Przyjęcie nowego uczestnika Związku może nastąpić po uprzednim podjęciu przez Zgromadzenie Związku oraz przez Rady Gmin wszystkich dotychczasowych uczestników Związku uchwał w sprawie zmiany Statutu Związku polegającej na dodaniu nowego uczestnika Związku oraz po podjęciu przez właściwą radę gminy przystępującej do Związku uchwał:

a)    przystąpieniu do Związku,

b)    o przyjęciu statutu Związku,

c)    po wskazaniu reprezentanta gminy w Zgromadzeniu.

2.        Nowi uczestnicy Związku przyjmowani będą dwa razy w roku, w terminach: pierwszy stycznia i pierwszy lipca, pod warunkiem złożenia kompletu dokumentów z półrocznym wyprzedzeniem.

3.        Przyjęcie nowego uczestnika Związku wymaga ogłoszenia zmiany Statutu Związku w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

§ 44 [Ustanie uczestnictwa]

1.        Uczestnictwo gminy w Związku ustaje w wyniku wystąpienia gminy ze Związku na podstawie uchwały rady tej gminy, podjętej co najmniej na 6 miesięcy przed zakończeniem roku objętego planem finansowym. Wystąpienie dla swojej skuteczności wymaga przedłożenia Zarządowi Związku oraz pozostałym gminom uczestniczącym w Związku powyższej uchwały.

2.        Uczestnictwo gminy ustaje również w przypadku nieprzyjęcia przez nią zmian w Statucie Związku w terminie 6 miesięcy od daty uchwały o przyjęciu tych zmian przez Zgromadzenie, ze skutkiem na koniec roku objętego planem finansowym, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy od podjęcia uchwały przez Zgromadzenie. Powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku, o którym mowa w §43 ust. 1.

3.        Uczestnictwo gminy w Związku ustaje także na podstawie uchwał o wykluczeniu podjętych przez co najmniej trzy rady gmin uczestniczących w Związku, co najmniej na 6 miesięcy przed zakończeniem roku objętego planem finansowym.

4.        Wykluczenie uczestnika Związku  może nastąpić w przypadku :

a)    udowodnionego działania na szkodę Związku,

b)    niewywiązywania się z zobowiązań wobec Związku,

c)    niestosowania się do przepisów obowiązujących w Związku, a zwłaszcza postanowień Statutu.

7.        Wystąpienie bądź wykluczenie ze Związku nie zwalnia gminy z obowiązków określonych w § 31 za okres, w którym Związek świadczył na jej rzecz usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

8.        Wystąpienie bądź wykluczenie uczestnika ze Związku wymaga ogłoszenia zmiany Statutu Związku w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

§ 45 [Wystąpienie]

W przypadku wystąpienia uczestnika ze Związku:

a)    gmina występująca ze Związku ma prawo do zwrotu swojego wkładu,

b)    gmina występująca ma obowiązek rozliczyć się ze swoich zobowiązań wobec Związku, określonych w zawartych umowach,

c)    zwrot wkładu może nastąpić w naturze, o ile ich przekazanie nie zaszkodzi działalności statutowej Związku,

d)   w przypadkach spornych przysługuje droga sądowa.

 

§ 46 [Likwidacja]

1.        Likwidacja Związku następuje na wniosek co najmniej 2/3 gmin uczestniczących w Związku uchwałą Zgromadzenia stwierdzającą otwarcie postępowania likwidacyjnego.

2.        Uchwała Zgromadzenia Związku stwierdzająca ustanie uczestnictwa w Związku przez Miasto Poznań jest równoznaczna z uchwałą z ust. 1. Wniosek o powzięcie tejże uchwały może zostać złożony samodzielnie przez Prezydenta Miasta Poznania.

3.        W czasie prowadzenia likwidacji Związek zachowuje osobowość prawną.

4.        W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zgromadzenie:

a)    ustala zasady zakończenia realizacji zadań publicznych Związku,

b)    stwierdza wygaśnięcie kadencji Zarządu,

c)    powołuje Komisję Likwidacyjną i określa jej zadania, w tym również co do sporządzenia sprawozdań z otwarcia i zamknięcia likwidacji; kompetencje Komisji Likwidacyjnej Zgromadzenie może powierzyć Zarządowi,

d)   ustala zasady podziału mienia pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli.

5.        Mienie likwidowanego Związku przeznacza się w pierwszej kolejności na pokrycie jego zobowiązań.

6.        Zgromadzenie podejmuje uchwałę zatwierdzającą zakończenie postępowania likwidacyjnego. Zgromadzenie ustala zasady przechowywania dokumentacji Związku.

7.        Komisja Likwidacyjna przekazuje organowi prowadzącemu rejestr związków międzygminnych, za pośrednictwem Wojewody informację o przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego Związku, celem wykreślenia go z rejestru.

 

§ 47 [Zmiana statutu]

1.        Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.

2.        Z inicjatywą zmiany Statutu może wystąpić każdy członek Związku.

3.        Zmiana Statutu Związku wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Damian Gryska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2011-02-02 08:37:39
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2011-02-02 08:54:06
Ostatnia zmiana:2011-02-02 08:54:28
Ilość wyświetleń:871
Urząd Gminy Dopiewo
Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij