Uchwała nr IV/23/11

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 28 stycznia 2011 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrowa.

 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, zm: Dz.U. z 2002r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002r., nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2002r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2002r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2005r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2006r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2005r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006r., nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2007r., Nr 138, poz. 974; Dz.U. z 2007r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1241 Dz.U. z 2010r.,nr 28, poz.142, Dz. U. z 2010r. ,nr 28, poz. 146, Dz.u. z 2010r.nr 106,poz. 675, Dz. U. z 2010r., Nr 40, poz. 230), oraz art.8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007, nr 19, poz. 115, zm: Dz.U. z 2007 nr 23, poz.136, Dz.U. z 2007r. nr 192, poz.1381, Dz.U. z 2008r., nr 54, poz. 326, Dz.U. z 2008r., nr 218, poz. 1391, Dz.U. z 2009r., nr 19, poz. 101, Dz.U. z 2009r., nr 19, poz. 100, Dz.U. z 2008r., nr 227, poz. 1505, Dz.U. z 2009r., nr 86, poz. 720 i Dz.U. z 2009r., nr 168, poz. 1323, Dz.U.z 2010r.nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1018) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

§ 1.1.Nadaje się drodze położonej we wsi Dąbrowa obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym  nr 84 nazwę „Zachodnia”.

2.Szczegółowe położenie drogi wymienionej w §1 ust.1 przedstawia szkic stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.Uchwalona nazwa drogi podlega naniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną wsi Dąbrowa.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym   Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

W wyniku nowych podziałów oraz planowanej zabudowy zaistniała konieczność nadania nazwy istniejącej ulicy. Właściciele posesji przy drodze o nr ewid. 84 oraz Rada Sołecka w Dąbrowie wystąpili z wnioskiem o nadanie nazwy w/w ulicy.