Uchwała Nr IV/30/11

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 28 stycznia 2011 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy w Dopiewie.

 

Na podstawie art. 5 b ust. 2 i 3  oraz  art. 7 ust 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, zm: Dz.U. z 2002r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002r., nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2002r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2002r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2005r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2006r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2005r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006r., nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2007r., Nr 138, poz. 974; Dz.U. z 2007r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1241 Dz.U. z 2010r.,nr 28, poz.142, Dz. U. z 2010r. ,nr 28, poz. 146, Dz.u. z 2010r. nr 106,poz. 675, Dz. U. z 2010r., Nr 40, poz. 230), oraz na podstawie paragrafu § 45 ust. 1 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy nadanego uchwałą Nr XLI/309/2009 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 października 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/278/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Dopiewie, uchwala się co następuje:

                                                            

§ 1. Rada Gminy zatwierdza Panią Lidię Łopatkę na opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy w Dopiewie.

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/363/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 maja 2010 r.  w sprawie zatwierdzenia opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy w Dopiewie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.