Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dopiewo

Kolorowy pasek

Uchwała Nr IV/28/11 RG Dopiewo z dnia 28 I 2010 r.w sprawie ustalenia diet radnych Rady Gminy Dopiewo oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych przysługującym radnym Rady Gminy Dopiewo

Uchwała Nr IV/28/11

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

w sprawie  ustalenia diet radnych Rady Gminy Dopiewo oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych przysługującym radnym Rady Gminy Dopiewo.

 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2010r., Nr 40, poz. 230) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) oraz na podstawie § 3, § 5 ust 3 oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 ze zm.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uchwała ustala wysokość oraz zasady obliczania i wypłaty diet dla radnych Rady Gminy Dopiewo za udział w pracach Rady i jej Komisjach.

 

§ 2. Podstawę do ustalania miesięcznej wysokości diet i dodatków funkcyjnych stanowi półtorakrotność kwoty bazowej.

 

§ 3. Przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze się pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.

 

§ 4. 1.  Ustala się zryczałtowaną formę wypłacania diet dla radnych.

2.  Podstawowa wysokość miesięcznej diety, o których mowa w ust. 1 ustala się jako iloczyn podstawy określonej w § 2 i wskaźnika procentowego w wysokości  - 32 %

3.  Podstawowa wysokość diety Radnego o której mowa w ust.2, w związku z pełnionymi funkcjami jest zwiększona o kwoty dodatków funkcyjnych, które ustala się jako iloczyn podstawy określonej w § 2 i wskaźników procentowych w następujących wysokościach :

a) Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo – 32 %

b) Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dopiewo – 23 %

c) Przewodniczący Komisji Rady Gminy Dopiewo – 8 %

d) Wiceprzewodniczący Komisji Rady Gminy Dopiewo – 3 %

e) dodatek dla Radnego pracującego w co najmniej 2 komisjach – 10 %

4.  W przypadku pełnienia przez Radnego funkcji Przewodniczącego Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji przysługuje tylko jeden wyższy procentowo dodatek funkcyjny.

 

§ 5. 1. Dieta należna radnemu jest obniżana w przypadku nieobecności radnego na sesji Rady Gminy lub posiedzeniach Komisji Rady, do której został wybrany.

2.  Przysługująca radnemu dieta będzie obniżana za każdorazową nieusprawiedliwioną nieobecność: na sesji Rady o 20% przysługującej mu wysokości diety, zaś na posiedzeniu komisji, której jest członkiem o 15% przysługującej mu  wysokości diety z zastrzeżeniem ust. 3

3.    Jeżeli radny wykonywał inne obowiązki związane z pełnieniem funkcji radnego, które uniemożliwiały mu obecność na posiedzeniu sesji lub komisji stałej, dieta nie ulega obniżeniu.

4.    W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnego, od której uzależniona jest wypłata diety lub jej wysokość, wymiar diety ryczałtowej za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie, przyjmując za miesiąc łącznie 30 dni.

5     Gdyby łączna należność dla radnego z tytułu diet wyliczona zgodnie z uchwałą za dany miesiąc kalendarzowy przekraczała limit wysokości diety, określony w obowiązujących przepisach, radnemu wypłacana jest kwota do wysokości limitu.

6.    Dieta nie ulega zmniejszeniu w przypadku, kiedy nie przewidziano w planie pracy komisji posiedzenia komisji rewizyjnej w danym miesiącu a radny obecny był na posiedzeniu 1 komisji lub na Sesji Rady Gminy w przypadku zasiadania tylko w Komisji Rewizyjnej.

 

§ 6. Wypłata diet, za dany miesiąc kalendarzowy, następuje jednorazowo w terminie do dnia 10 następnego miesiąca na podstawie list sporządzonych w oparciu o listy obecności na sesjach rady oraz komisjach. Dieta wypłacana jest przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe.

 

§ 7. Radny może złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z całości lub części diety lub o przeznaczeniu jej na inny, wskazany w oświadczeniu, cel.

 

§ 8. Podstawę do wypłaty diet i ich pomniejszenia stanowi lista obecności.

 

§ 9. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadzie określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800 ze zm.)

 

§ 10. Zwrot kosztów podróży służbowych pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy następować będzie według maksymalnych stawek zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używana dla celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy ( Dz. U. z 2002 r. Nr 27 poz. 271 ze zm.).

 

§ 11. Traci moc Uchwała Nr III/08/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Dopiewo.

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane

Źródło informacji:Bogdan Lewicki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2011-02-02 08:18:47
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2011-02-02 08:54:06
Ostatnia zmiana:2011-02-02 08:54:28
Ilość wyświetleń:1328

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij