U c h w a ł a  N r  XXI/193/04

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 01 marca 2004 roku

 w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Zakrzewo

 Na podstawie art.18  ust. 2  pkt. 9 lit. a  ustawy z 8 marca 1990 r. - O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591, z Dz.U. z 2002 Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz 984, Nr 214 poz.1806; z 2003 r Dz.U. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz 1568) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 § 1. Nadaje się nazwę ulicom we wsi Zakrzewo

 

-         RADOSNA, biegnąca od drogi prowadzącej do Lusowa  w kierunku wschodnio północno zachodnim

-         ŻYTNIA, biegnąca od ulicy Granicznej w kierunku południowo zachodnim

 § 2. Uchwalone nazwy ulic podlegają naniesieniu na mapę zasadniczą  i ewidencyjną

       wsi Zakrzewo

 § 3. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo

 § 4.Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  

      Województwa Wielkopolskiego.