U c h w a ł a  N r XX/189/04

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 26 stycznia 2004 roku

 w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Gołuskach

 Na podstawie art.13 ust.1 i art.37 ust.2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. - O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543; Dz.U.z 2001 r.Nr 154, poz.1800;  Dz.U.

z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126 poz.1070,  Nr 130 poz.1112, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058; z 2003 r. Nr 80 poz.717,720 i 721) oraz art.18  ust. 2  pkt. 9 lit. a  ustawy z 8 marca 1990 r. - O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591: Dz.U. z 2002 Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz 984, Nr 214 poz.1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 § 1.Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w  

    Gołuskach, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 272/1  o powierzchni 275 m 2           

    na rzecz Mileny i Marcina Wożnych

 § 2.Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.

 § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.