Uchwała Nr XX / 181 /04

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 26 stycznia 2004 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/173/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2003 roku dotyczącej budżetu na 2004 rok.

 

Na podstawie art.116 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Dz.U. Nr 45, poz.391, Dz.U. Nr 65, poz.594, Dz.U. Nr 166, poz.1611, Dz.U. Nr 189, poz.1851) oraz art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz.1591 Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz.U. Nr 62, poz.558, Dz.U. Nr 113, poz.984, Dz.U. Nr 214, poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Dz.U. Nr 162, poz.1568)

Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 

§ 1.  

I.         Dochody budżetu gminy pozostają w wysokości                                20.975.268

          (Zgodnie z załącznikiem Nr 1)

II.             Wydatki budżetu gminy pozostają w wysokości               25.708.929

W tym:                                                                                

1.      wydatki bieżące w kwocie                                                 14.194.337

 w tym:                                                                                                                                                             

1)        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,             6.865.894                                    

 

       (Zgodnie z załącznikiem Nr 2)

 

§ 2. Plan przychodów i rozchodów dla gminnych jednostek organizacyjnych i środków specjalnych stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XIX/173/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiący załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XIX/173/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Pozostała treść Uchwały Nr XIX/173/03 z dnia 29 grudnia 2003r. pozostaje bez zmian.

§ 5. Wykonanie  Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.