Uchwała Nr XIX/166/03

Rady Gminy Dopiewo

z 29 grudnia 2003 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Palędzie, działka nr ewid. 9.

 Na podstawie art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. - o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717), art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 8 marca 1990 - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003 Nr 162 poz. 1568) oraz w oparciu o Uchwałę Nr XIX/166/2000 Rady Gminy Dopiewo z 28.02.2000 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Palędzie, Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 § 1.

 1.      Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i działalności gospodarczej w miejscowości Palędzie, na obszarze działki nr ewid. 9 o powierzchni ok. 6,88 ha.

2.      Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1, są ustalenia będące treścią niniejszej uchwały.

3.      Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 Rozdział I

Ustalenia ogólne

 § 2.

 Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)      planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1, ust. 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2)      uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Dopiewo, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3)      przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4)      rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały,

5)      przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

6)      funkcji terenu – synonim przeznaczenia podstawowego,

7)      przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

8)      funkcji dopuszczalnej – synonim przeznaczenia dopuszczalnego,

9)      terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

10)  linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię jaką tworzą lica ścian budynków,

11)  wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zainwestowanej do powierzchni terenu, wyrażony w procentach,

12)  działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć działalność produkcyjną, usługową i handlową, określoną w przepisach odrębnych i szczególnych,

13)  uciążliwości dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.

 § 3.

 Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach szczególnych i odrębnych:

1.              ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.),

2.              ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1157, z późn. zm.),

3.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627),

4.      ustawa z 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 z późn. zm.),

5.      ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.),

6.              ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),

7.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

8.      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 15.06.2003 r.)

9.      rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

10.  rozporządzenie Rady Ministrów z 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490 z 29.10.2002 r.),

11.  rozporządzenie Ministra Środowiska z 09.09.2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z 23.09.2002 r.),

12.  ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.).

 § 4.

 Przedmiot i zakres planu.

1.    Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na obszarze objętym planem:

1)   MJ – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2)   G – teren działalności gospodarczej,

3)   kD – ulice dojazdowe

4)   kL – ulice lokalne

2.    Zakres planu wynika z uchwały Nr XIX/166/2000 z 28.02.2000 r. Rady Gminy Dopiewo o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr ewid. 9 o powierzchni około 6,88 ha w miejscowości Palędzie. Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą, planem ustala się:

1)   przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

2)   linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi;

3)   tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny;

4)   zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury;

5)   lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy;

6)   zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane;

7)   szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych.

 Rozdział II

Ustalenia szczegółowe

 § 5.

 1.    Obszar objęty planem.

1)   Planem objęto obszar o całkowitej powierzchni około 6,88 ha.

2)   Obszar, o którym mowa w pkt. 1, położony jest w miejscowości Palędzie i obejmuje działkę nr ewid. 9.

2.    Granice obszaru objętego planem.

Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu.

 § 6.

 1.    Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne i minimalne wskaźniki intensywności zabudowy.

1)      Na terenie oznaczonym symbolem MJ, zabudowę należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów odrębnych i szczególnych, Polskich Norm oraz następujących warunków:

a)     budynki mieszkalny wolnostojący do wysokości II kondygnacji wraz z poddaszem użytkowym o maksymalnej wysokości 9,0 m;

b)     w ramach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się realizację usług nieuciążliwych dla otoczenia, tzn. nie wnoszących zanieczyszczenia powietrza, hałasu i nie generujących nadmiernego ruchu samochodowego,

c)     dach spadzisty dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 250 – 45o, pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-podobnych;

d)     ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: 5,0 m od linii rozgraniczających drogi kL i kD,

e)     wskaźnik intensywności zabudowy maks. do 30% powierzchni działki;

f)               minimalna powierzchnia zieleni – 25% powierzchni całkowitej działki,

g)     dopuszcza się realizację garaży wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego,

h)     dopuszcza się realizację garaży jako budynków wolnostojących w strefach zabudowy danego obszaru, w sposób nie kolidujący dla użytkowników terenów sąsiednich,

i)       powierzchnia zabudowy garaży wolnostojących może wynosić maksymalnie 40 m2, o wysokości pomieszczenia nie większej niż 2,5 m,

j)       poziom parteru budynków nie wyższy niż 0,5 m nad powierzchnią gruntu,

k)     dopuszcza się łączenie sąsiednich działek, o ile zajdzie taka potrzeba, a sąsiadujące działki będą stanowiły własność jednego właściciela i realizację jednego budynku jednorodzinnego pod warunkiem, że projektowane budynki powstaną zgodnie z naniesionymi na rysunku planu liniami zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym.

l)       dopuszcza się zmiany powierzchni i układu granic pokazanych na rysunku planu, jednak powstałe po podziale nieruchomości:

-        nie mogą być mniejsze niż 1000 m2;

-        minimalna szerokość działek musi wynosić co najmniej 20,0 m z wyłączeniem skrajnych działek

-        muszą mieć zapewniony dostęp do drogi;

-        granice działek będą prowadzone pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego w stosunku do linii rozgraniczających ulic,

2)      Na terenie oznaczonym symbolem G, zabudowę należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów odrębnych i szczególnych, Polskich Norm oraz następujących warunków:

a)      budynki służące nieuciążliwej działalności gospodarczej i usługowej o maksymalnej wysokości 12,0 m,

b)      dach spadzisty dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 100 – 45o,

c)      ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: 5,0 m od linii rozgraniczających drogi kD oraz 10,0 m od strony drogi kD położonej wzdłuż linii PKP;

d)      wskaźnik intensywności zabudowy maks. do 50% powierzchni działki;

e)              minimalna powierzchnia zieleni – 20% powierzchni całkowitej działki,

f)        poziom parteru budynków nie wyższy niż 0,5 m nad powierzchnią gruntu,

g)      dopuszcza się łączenie sąsiednich działek, o ile zajdzie taka potrzeba, a sąsiadujące działki będą stanowiły własność jednego właściciela i realizację jednego budynku gospodarczego pod warunkiem, że projektowane budynki powstaną zgodnie z naniesionymi na rysunku planu liniami zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym.

h)      dopuszcza się zmiany powierzchni i układu granic pokazanych na rysunku planu, jednak powstałe po podziale nieruchomości:

-       nie mogą być mniejsze niż 1200 m2;

-       minimalna szerokość działek musi wynosić co najmniej 20,0 m z wyłączeniem skrajnych działek

-       muszą mieć zapewniony dostęp do drogi;

-       granice działek będą prowadzone pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego w stosunku do linii rozgraniczających ulic,

3)      dla terenów komunikacji kD i kL ustala się:

a)      projektowane ulice dojazdowe i lokalne, oznaczone na rysunku kD i kL o szerokości w liniach rozgraniczających 10-20 m

b)      tereny komunikacji stanowią przestrzeń do realizacji urządzeń podziemnych,

c)      w ulicach o szer. większej niż 15,0 m zaleca się nasadzenia alei

2.      Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury.

Ustala się realizację infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogi, przy zachowaniu przepisów odrębnych i szczególnych, Polskich Norm oraz następujących warunków:

a)    kanalizacja sanitarna: docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się do czasu realizacji sieci korzystanie ze szczelnych zbiorników bezodpływowych;

b)   kanalizacja deszczowa: ustala się powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych, docelowo do sieci kanalizacji gminnej; zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych poza granice nieruchomości;

c)    zaopatrzenie w wodę, w tym do celów przeciwpożarowych: z istniejącej sieci wodociągowej;

d)   urządzenia elektroenergetyczne: z istniejącej sieci elektroenergetycznej na warunkach określonych przez właściwego dysponenta sieci elektroenergetycznej. Instalacja skrzynek pomiarowych winna być w linii rozgraniczającej, poza pasmem drogi.

e)    zasilanie w gaz – z istniejącej sieci gazowej;instalacja skrzynek pomiarowych winna być w linii rozgraniczającej, poza pasmem drogi.

f)     gospodarka cieplna – do celów grzewczych zaleca się stosowanie paliw proekologicznych przy wykorzystaniu kotłów niskoemisyjnych oraz alternatywnych rozwiązań ekologicznych. Dopuszcza się stosowanie paliw stałych.

g)    inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych.

3.      Szczególne warunki zagospodarowania terenu, w tym zakaz zabudowy, wynikający z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych.

1)   Na całym obszarze planu ustala się wyposażanie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych; unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów z terenu nieruchomości winno odbywać się na zasadach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych.

2)   Należy zapobiegać i przeciwdziałać zmianom powierzchni ziemi. W tym celu należy nie dopuszczać do niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeźby terenu, przez niekorzystne przekształcanie ich budowy oraz niewłaściwe składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków.

3)   Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z miejscową spółką wodną. W przypadku, kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt.

4)   Dotyczy prac ziemnych: w razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych przez ekipę budowlaną należy, zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (D. U. Nr 98 z 1999 r., poz. 1150) zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pałac Górków, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań) lub do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

5)   W celu prawidłowego posadowienia budynków oraz uzbrojenia technicznego podziemnego na terenie opracowania planu, występujący grunt rodzimy wymaga rozpoznania geologicznego w zakresie nośności gruntów oraz występowania wody gruntowej i jej agresywności.

6)   Zakazuje się lokalizowania urządzeń to jest: urządzeń wyższych niż 50,0 m, urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne oraz obiektów innych niż wymienione w pkt. 2.2, stanowiących przeszkodę lotniczą, bez ich uzgodnienia z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Poznaniu

7)   Zakazuje się:

a)    na terenach objętych planem budowy budynków inwentarskich;

b)   prowadzenia prac trwale naruszających panujące na obszarze objętym planem i w jego sąsiedztwie stosunki gruntowo-wodne;

c)    lokalizacji inwestycji i obiektów szkodliwych dla środowiska oraz inwestycji zaliczanych do mogących pogorszyć stan środowiska, (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 24.09.2002 r. - Dz. U. Nr 179, poz. 1490 z 29.10.2002).

 Rozdział III

Przepisy końcowe

 §7.

 Z dniem wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Palędzie, traci moc ogólny plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXI/85/92 Rady Gminy Dopiewo z 18.12.1992 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 2, poz. 16 z 01.02.1993 r. w części objętej w/wplanem miejscowym.

 §8.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 9.

 Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10% dla terenów zabudowy mieszkaniowej oraz 15% dla terenów działalności gospodarczej.

 § 10.

 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.