Uchwała Nr XIX / 168 /03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 29 grudnia 2003 roku

 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XVII/149/03 z dnia 27 października 2003r. oraz Uchwały Nr XVIII/155/03 z dnia 01 grudnia 2003r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Dopiewie”.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz.U. Nr 62, poz.558, Dz.U. Nr 113, poz.984, Dz.U. Nr 214, poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Dz.U. Nr 162, poz.1568 ) w związku z art. 48 ust. 1 pkt. 2 i art. 112 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003r., poz.148, Dz.U. Nr 45, poz.391, Dz.U. Nr 65, poz.594, Dz.U. Nr 166, poz.1611, Dz.U. Nr 189, poz.1851 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

 § 1.

Uchyla się Uchwałę Nr XVII/149/03 z dnia 27 października 2003r. oraz Uchwałę Nr XVIII/155/03 z dnia 01 grudnia 2003r. Rady Gminy Dopiewo.

 § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.