Uchwała Nr XIX / 171 /03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 29 grudnia 2003r.

 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 grudnia 2002r. dotyczącej budżetu na 2003 rok.

Na podstawie art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003r., poz.148, Dz.U. Nr 45, poz.391, Dz.U. Nr 65, poz.594, Dz.U. Nr 166, poz.1611, Dz.U. Nr 189, poz.1851 ) oraz art.18 ust.2, pkt. 4, pkt.9 lit.c  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz.U. Nr 62, poz.558, Dz.U. Nr 113, poz.984, Dz.U. Nr 214, poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Dz.U. Nr 162, poz.1568 ) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 §1

I     Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę:                                                      191.567                                                     

      do wysokości                                                                                                                                                                       19.409.318                                                                                                                                  

w tym:

  1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

      bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych

      zadań zleconych gminie zwiększa się o kwotę                                                           6.436                                              

      do wysokości                                                                                                                                    607.404                                                                                                 

(Zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do uchwały)

II   Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę                                                        114.067                   

   do wysokości                                                                                                                                                                                     19.778.656                                                                                                 

w tym:

     1.   Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę                                                                                         99.572                                           

            do wysokości                                                                                                                                                                              13.949.194                                                                                                                                                                                                  

w tym:

   -   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę                               86.058                 

        do wysokości                                                                                                   6.689.450                                                                       

  -    wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

   rządowej zleconych gminom zwiększa się o kwotę                                            6.436                                                        

   do wysokości                                                                                                                        607.404                                                                                                     

2.  Wydatki majątkowe zwiększa  się o kwotę                                                                                              213.639                                                         

           do wysokości                                                                                                                                                          5.829.462                                                                   

(Zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały)

III. Zmniejsza się deficyt budżetu   do  kwoty                                                                                                     369.338                                                       

(zgodnie z załącznikiem nr.3)

§ 2

Wykaz inwestycji gminnych przyjętych do realizacji w 2003 roku stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr III/22/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wieloletni program inwestycyjny stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XIV/140/03 z dnia 11 września 2003r. zmieniony uchwałą Nr XVI/140/03 z dnia 9 października 2003r., zmieniony uchwałą Nr XVIII/157/03 z dnia 01 grudnia 2003r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan przychodów i wydatków gminnych jednostek organizacyjnych i środków specjalnych stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr III/22/02 z 30 grudnia 2002r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiący załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr III/22/02 z dnia 30 grudnia 2002r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Pozostała treść Uchwały Nr III/22/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. zmienionej Uchwałą Nr IV/37/03 z dnia 10 lutego 2003 r., zmienionej Uchwałą Nr VI/49/03 z dnia 31 marca 2003 r., zmienionej Uchwałą  Nr VIII/80/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r., zmienionej Uchwałą Nr IX/89/03 z dnia 26 maja 2003r., zmienionej Uchwałą  Nr X/104/03 z dnia 16 czerwca 2003r., zmienionej Uchwałą Nr XI/124/03 z dnia 30 czerwca 2003r., zmienionej Uchwałą Nr XIII/132/03 z dnia 01 września 2003r., zmienionej Uchwałą Nr XIV/140/03 z dnia 11 września 2003r., zmienionej Uchwałą Nr XV/142/03 z dnia 30 września 2003r., zmienionej Uchwałą Nr XVII/150/03 z dnia 27 października 2003r.,  zmienionej Uchwałą Nr XVIII/157/03 z dnia 01 grudnia 2003r. pozostają bez zmian.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.