Uchwała Nr XVIII / 155 /03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 01 grudnia 2003 roku

  sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/149/03 z dnia 27 października 2003r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Dopiewie”.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 48 ust. 1 pkt. 2 i art. 112 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003r. poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

 § 1.

Zmienia się § 1 Uchwały Nr XVII/149/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 października 2003r., który otrzymuje brzmienie:

„Wyraża się zgodę na zaciągnięcie pożyczki na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Dopiewie” w kwocie 77.500 zł (słownie: siedemdziesiątsiedemtysięcypięćsetzłotych ) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 § 2.

Pozostałe paragrafy Uchwały Nr XVII/149/03 z dnia 27 października 2003r. pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.