Uchwała Nr XVIII/158/03

 Rady Gminy Dopiewo

 z dnia 1 grudnia 2003r.

 w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Dopiewie.

 Na podstawie art.117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998  „O finansach publicznych” (Dz. .U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 § 1

 Ustala się stawkę jednostkową dotacji do jednej godziny korzystania z hali sportowej w wysokości   112,50 zł zgodnie z kalkulacją stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2

 Traci moc Uchwała Nr V/48/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie ustalenia maksymalnej stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „GOSiR” w Dopiewie.

 § 3

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.