Uchwała  Nr XVIII/159/03

 Rady Gminy Dopiewo

 z dnia 01. 12. 2003 r.

 w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 Na podstawie art.4, art. 5 i art.7 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 § 1

 Określa się na rok 2004 wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości w sposób następujący:

 1.      Od budynków mieszkalnych lub ich części   -  0,52 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej .

 2.      Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalnością gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,30 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.

 3.      Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  - 8,11 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.

 4.      Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,49 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.

 5.      Od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.  

 6.      Od budowli 2 % ich wartości, obliczonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

 7.      Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków   - 0,60 zł  za 1 m2 powierzchni.

 8.      Od gruntów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

a)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  - 3,41 zł za 1 ha powierzchni

b)      gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  0,10 zł za 1 m2 powierzchni.

 § 2

 1.      Zarządza się pobór podatku od nieruchomości w formie inkasa, za pośrednictwem poczty

      lub banku.

2.      Wyznacza się jako inkasentów podatku od nieruchomości właściwych miejscowo sołtysów

 § 3

 1. Inkasenci podatku rolnego otrzymują wynagrodzenie za inkaso w następujących wysokościach:

 

sołtys wsi Dąbrowa (inkasent)

8,3%

sołtys wsi Dąbrówka (inkasent)

10,0%

sołtys wsi Dopiewiec (inkasent)

8,0%

sołtys wsi Dopiewo (inkasent)

7,0%

sołtys wsi Gołuski (inkasent)

9,0%

sołtys wsi Konarzewo (inkasent)

7,0%

sołtys wsi Palędzie (inkasent)

8,3%

sołtys wsi Skórzewo (inkasent)

7,0%

sołtys wsi Trzcielin (inkasent)

10,0%

sołtys wsi Więckowice (inkasent)

9,0%

sołtys wsi Zakrzewo (inkasent)

7,1%2. Inkasenci są zobowiązani do wpłacenia na konto urzędu Gminy pobranego podatku rolnego w terminie 5 dni od daty pobrania.

 § 4

 Zwalnia się z podatku od nieruchomości, nieruchomości będące własnością gminy a wykorzystywane dla celów statutowych przez gminne jednostki i zakłady budżetowe, gminne instytucje zajmujące się szerzeniem i propagowaniem kultury, sportu i turystyki oraz nieruchomości zajęte na potrzeby prowadzenia ochrony pożarowej.

 § 5

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 § 6      

 Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 01.01.2004r.