Uchwała Nr XVII/154/03

Rady Gminy Dopiewo

z 27 października 2003

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Dopiewo porozumienia z burmistrzami i wójtami innych gmin w przedmiocie powierzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Dopiewo pełnienia funkcji organu doradczego w tych gminach.

 Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 § 1.

 Wyraża się zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy Dopiewo porozumienia z burmistrzami i wójtami innych gmin w przedmiocie powierzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Dopiewo pełnienia funkcji organu doradczego w tych gminach.

 § 2.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.