Uchwała Nr XV / 141 /03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 30 września 2003 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz zawarcia porozumienia w tej sprawie

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 111 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

 §1

Wyraża się zgodę na przekazanie pomocy finansowej powiatowi poznańskiemu na realizację jego zadań własnych związanych z budową chodnika przy drodze powiatowej w Skórzewie nr 201 na odcinku od ul.Poznańskiej do skrzyżowania z ul.Malwową w wysokości 60.000 złotych.

 §2

Wydatki, o których mowa w  §1 zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Dopiewo.

 §3

Upoważnia się Wójta Gminy Dopiewo do zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu Poznańskiego w tej sprawie.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.