Uchwała Nr XV / 142 /03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 30 września 2003r.

 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 grudnia 2002r. dotyczącej budżetu na 2003 rok.

              Na podstawie art.124 oraz art.116 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 §1

I     Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę:                                              49.354                                       

      do wysokości                                                                                                         18.857.045                                

 (Zgodnie z załącznikiem nr 1 )

 II   Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę                                                            49.354           

   do wysokości                                                                                                            19.277.176             

w tym:

     1.   Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę                                                                  12.376

            do wysokości                                                                                                   13.988.826 

w tym:

 -     wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   zmniejsza się o kwotę                       78.804                                                                                                            

       do wysokości                                                                                                         6.786.028

2.  Wydatki majątkowe zwiększa  się o kwotę                                                                  61.730             

           do wysokości                                                                                                      5.288.350

 

(Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały)

 § 2

Wykaz inwestycji gminnych przyjętych do realizacji w 2003 roku stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr III/22/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 § 3

 Plan przychodów i wydatków gminnych jednostek ogranizacyjnych i środków specjalnych stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr III/22/02 z 30 grudnia 2002r

otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zestawienie środków do dyspozycji sołectw zabezpieczonych w budżecie gminy Dopiewo na 2003 rok stanowiące załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr III/22/02 z dnia 30 grudnia 2002r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do nieniejszej uchwały.

 § 5

Pozostałe punkty i paragrafy Uchwały Nr III/22/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. zmienionej Uchwałą Nr IV/37/03 z dnia 10 lutego 2003 r., zmienionej Uchwałą Nr VI/49/03 z dnia 31 marca 2003 r., zmienionej Uchwałą  Nr VIII/80/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r., zmienionej Uchwałą Nr IX/89/03 z dnia 26 maja 2003r., zmienionej Uchwałą  Nr X/104/03 z dnia 16 czerwca 2003r., zmienionej Uchwałą Nr XI/124/03 z dnia 30 czerwca 2003,zmienione Uchwałą Nr XIII/132/03 z dnia 1 września 2003 ,zmienionej Uchwałą Nr XIV/140/03 z dnia

11 września 2003 pozostają bez zmian.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.