Uchwała Nr XV/144/03

Rady Gminy Dopiewo

z 30 września 2003 r.

 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo w rejonie ulic Poznańskiej i Konarzewskiej działki nr 507, 508, 510/2, 510/3, 510/4.

 Na podstawie art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. - o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15 poz. 139 z 22.01.1999 r. z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 13.12.2001 r. z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr XLVI/411/2001 r. Rady Gminy Dopiewo z 17.12.2001 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo, Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 § 1.

 Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego w miejscowości Dopiewo w rejonie ulicy Poznańskiej i Konarzewskiej działki nr ewid. 507, 508, 510/2, 510/3, 510/4.

 I. PRZEPISY OGÓLNE

 § 2.

 Plan obejmuje obszar o powierzchni 2,346 ha i jest położony w Dopiewie. Teren opracowania znajduje się po południowej stronie ulicy Poznańskiej w strefie intensywnej zabudowy.

Granice planu określone zostały na rysunku planu.

Obszar planu zlokalizowany jest na gruntach kl. IIIb i IVa użytkowanych rolniczo, jest częściowo zabudowany.

Projektowane przeznaczenie w/w terenu jest zgodne z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo”.

 § 3.

 Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1.    planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1, ust. 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2.    uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Dopiewo, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3.    przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4.    rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały,

5.    przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

6.    funkcji terenu – synonim przeznaczenia podstawowego,

7.    przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

8.    funkcji dopuszczalnej – synonim przeznaczenia dopuszczalnego,

9.    terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

10.  linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię jaką tworzą lica ścian budynków,

11.  wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zainwestowanej do powierzchni terenu, wyrażony w procentach,

12.  działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć działalność produkcyjną, usługową i handlową, określoną w przepisach odrębnych i szczególnych,

13.  uciążliwości dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.

 § 4.

 Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach szczególnych i odrębnych:

1.              ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.),

2.              ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1157, z późn. zm.),

3.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627),

4.      ustawa z 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 z późn. zm.),

5.      ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.),

6.              ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),

7.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

8.      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 15.06.2002 r.)

9.      rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

10.  rozporządzenie Rady Ministrów z 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490 z 29.10.2002 r.),

11.  rozporządzenie Ministra Środowiska z 09.09.2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z 23.09.2002 r.),

12.  ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.).

 § 5.

 Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1.      ochrona interesów publicznych ponadlokalnych i lokalnych w zakresie:

1)   budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,

2)   ochrony środowiska przyrodniczego,

3)   zapewnienia prawidłowych powiązań komunikacyjnych i infrastruktury technicznej,

2.      określenie zasad zagospodarowania terenu uwzględniających bieżące i kierunkowe możliwości rozwojowe w strukturze społeczno-przestrzenno-gospodarczej gminy, leżącej w aglomeracji Poznania,

3.      zmiana statusu istniejących działek - w planie projektuje się zmianę przeznaczenia na tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wraz z określeniem warunków architektonicznych i urbanistycznych.

 § 6.

 Przedmiotem ustaleń planu są:

1.    tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Mn

2.    tereny urządzeń komunikacji K-L, K-D

3.    tereny stacji transformatorowej EE

4.    zasady podziału terenu,

5.    zasady uzbrojenia terenu,

6.    zasady ochrony i użytkowania terenu.

 § 7.

 1.      Integralną częścią planu jest rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.      Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)   granica opracowania - uchwalenia planu,

2)   linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania ściśle określone,

3)   nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy,

4)   oznaczenia określające podstawowe przeznaczenie terenu: Mn, K-L, K-D, EE

5)   wartości wymiarowe: linii rozgraniczających pasy drogowe, szerokości jezdni, usytuowanie nieprzekraczalnej i obowiązującej linii zabudowy.

 § 8.

 Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenu.

1.      Zakłada się doprowadzenie wody, prądu i gazu.

Usuwanie i utylizację odpadów stałych (nieczystości) oraz odprowadzanie ścieków odbywać się będzie na warunkach gwarantujących właściwy standard życia mieszkańców oraz ochronę środowiska zgodnie z obowiązującym prawem.

2.      Ścieki sanitarne oraz deszczowe odprowadzone będą do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ścieki będą oczyszczane poza terenem objętym planem. Do czasu uruchomienia kanalizacji sanitarnej możliwość odprowadzania ścieków do szczelnych, bezodpływowych zbiorników, okresowo opróżnianych.

3.      Powstałe wszystkie drogi wewnętrzne w wyniku dokonania podziału gruntu pozostaną drogami stanowiącymi własność właściciela gruntu. Uzbrojenie terenu przez gminę może nastąpić po nieodpłatnym przekazaniu dróg wewnętrznych na rzecz gminy. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie, w pierwszej kolejności, obowiązku Gminy do realizacji na terenie opracowania infrastruktury technicznej.

4.      Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z miejscową spółką wodną. W przypadku, kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt.

5.      Dotyczy prac ziemnych: w razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych przez ekipę budowlaną należy, zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity D. U. Nr 98 z 1999 r., poz. 1150) zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pałac Górków, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań) lub do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

 § 9.

 1.      Dla obszaru objętego planem obowiązuje nakaz:

1)   prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi poprzez zapewnienie gromadzenia odpadów w sposób gwarantujący ochronę gruntu i wód podziemnych,

2)   użytkowania budynków z kotłowniami gazowymi, olejowymi lub wykorzystujących do celów grzewczych energię elektryczną oraz odnawialną, dopuszcza się stosowanie paliw stałych,

3)   rozpoznania geologicznego występującego gruntu rodzimego w celu prawidłowego posadowienia budynków oraz uzbrojenia technicznego podziemnego osiedla, w zakresie nośności gruntów oraz występowania wody gruntowej i jej agresywności,

4)   gromadzenia gleby z terenu budowy i jej ponownego wykorzystania do urządzenia ogrodów, zieleńców i do rekultywacji gruntów zdegradowanych,

5)   urządzania i utrzymania terenów zieleni przydomowej.

2.      Dla obszaru objętego planem obowiązuje zakaz:

1)   prowadzenia uciążliwej działalności gospodarczej na terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonych na rysunku planu symbolem Mn,

2)   spalania odpadów nieorganicznych,

3)   wycinania drzew bez decyzji administracyjnej oraz niszczenia istniejących drzew.

 § 10.

 1.      Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarach oznaczonych na rysunku planu symbolem Mn.

2.      Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem Mn wyznacza się następujące zasady zainwestowania:

1)   budynki mieszkalne jednorodzinne, wolnostojące. Lokalizacja budynków na działkach zgodnie z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi i obowiązującymi liniami zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,

2)   garaże dla samochodów osobowych mogą być integralną częścią budynków mieszkalnych lub wolno stojące. Dopuszcza się lokalizowanie garaży w granicy nieruchomości z zachowaniem nieprzekraczalnych i obowiązujących linii zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,

3)   maksymalna wysokość budynków 10,0 m, dachy strome 25o do 45o, pokryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,

4)   maksymalna powierzchnia zainwestowania nie może przekroczyć 30%,

5)   przednią obowiązującą linię zabudowy ustala się na 5,0 m,

6)   na poszczególnych działkach należy zapewnić wystarczającą ilość miejsc parkingowych dla samochodów osobowych mieszkańców. Samochodów nie można parkować na drogach publicznych. Wprowadza się zakaz parkowania na terenach zabudowy mieszkaniowej pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.

7)   na poszczególnych nieruchomościach należy urządzić miejsce do ustawienia pojemników na odpady stałe, dostępne z ulicy,

8)   ogrodzenia działek muszą odpowiadać przepisom prawa budowlanego,

9)   do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej zezwala się na odprowadzanie ścieków do bezodpływowych zbiorników na ścieki, zlokalizowanych na każdej działce zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

10)  minimum 50% powierzchni działki budowlanej musi być terenem biologicznie czynnym, przeznaczonym pod zieleń wysoką i niską,

11)  dopuszcza się łączenie sąsiednich działek, o ile zajdzie taka potrzeba, a sąsiadujące działki będą stanowiły własność jednego właściciela i realizację jednego budynku jednorodzinnego, pod warunkiem, że projektowane budynki powstaną zgodnie z naniesionymi na rysunku planu liniami zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym.

12)  dopuszcza się zmiany powierzchni i układu granic pokazanych na rysunku planu, jednak powstałe po podziale nieruchomości:

a)       nie mogą być mniejsze niż 600 m2;

b)       minimalna szerokość działek musi wynosić co najmniej 20,0 m z wyłączeniem skrajnych działek

c)       muszą mieć zapewniony dostęp do drogi;

d)       granice działek będą prowadzone pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego w stosunku do linii rozgraniczających ulic,

 § 11.

 1.      Wyznacza się drogi publiczne i wewnętrzne dla rejonu objętego planem:

1)   rezerwa pod rozbudowę drogi powiatowej K-L,

2)   drogi dojazdowe wewnętrzne oznaczone symbolem K-D,

2.      Ustalenia szczegółowe dla układu komunikacyjnego.

Symbol

w planie

Szer.

jezdni

Szerokość

w liniach

rozgraniczających

Założenia projektowe

1 K-L

ulica Poznańska

7,0

obecnie od 11 do 13 m

docelowo 15 m

- planuje się rezerwę pasa gruntu o szerokości 2,0 m po południowej stronie ulicy Poznańskiej pod rozbudowę drogi publicznej,

- wszelkie prace w ulicy muszą uzyskać zgodę administratora drogi,

1 K-D

droga wewnętrzna

5,0 m

10,0 m

- projektowana droga wewnętrzna umożliwiająca dojazd do projektowanych działek,

2 K-D

droga wewnętrzna

5,0 m

10,0 m

- projektowana droga wewnętrzna umożliwiająca  dojazd do projektowanych działek, zakończona nawrotką o szerokości 18m

 

§
12.

 Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenu:

Uzbrojenie kolidujące z wyznaczonymi terenami zainwestowania należy zlikwidować lub przełożyć na zasadach określonych w dokumentacjach technicznych na podstawie warunków technicznych.

Dla obszarów kolizyjnych uzbrojenia obowiązuje zakaz wykonywania trwałych urządzeń terenowych, nasadzeń do czasu likwidacji kolizji, niezależnie od tego, czy obszary te zostały zaznaczone na rysunku planu.

1.      Urządzenia elektroenergetyczne.

Instalacja skrzynek pomiarowych winna być w linii rozgraniczającej, poza pasmem drogi. Należy dążyć do budowy tylko kablowych sieci zasilających. Każdorazowo zasilanie poszczególnych inwestycji realizować na podstawie warunków technicznych wydanych przez Zakład Energetyczny.

Dla zasilania poszczególnych nieruchomości przewiduje się linie kablowe niskiego napięcia. Złącza kablowe z wbudowanymi układami pomiarowymi lokalizować należy w granicach poszczególnych posesji. Przewiduje się jedno złącze dla jednej posesji.

Oświetlenie ulic lampami oszczędnymi. Zasilanie lamp liniami kablowymi, wyposażonymi w sterowanie automatyczne przekaźnikami zmierzchowymi, z zastosowaniem typowych szaf oświetleniowych.

Sieć wykonać przed budową nawierzchni ulic.

W planie wyznaczono działkę pod stacje transformatorową. Dostęp do działki 1EE od strony jezdni drogi 1K-D.

Planowane zapotrzebowanie mocy:

20 działek x 15 kW =            300 kW

2.      Wodociągi.

Zaopatrzenie w wodę dla celów socjalno - bytowych i przeciwpożarowych z gminnej sieci wodociągowej.

Sieć wodociągową na terenie opracowania wykonać przed budową ulic i wyposażyć ją w hydranty uliczne do gaszenia pożaru.

Planowane, średnie zapotrzebowanie wody:        

20 domów x 3,5 osoby/dom x 150 dm3/dobę = 10500 dm3/dobę

3.      Dla celów grzewczych i technologicznych należy stosować paliwa proekologiczne. Dopuszcza się stosowanie paliw stałych.

4.      Kanalizacja sanitarna.

Docelowo odprowadzenie ścieków poprzez gminną sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków.

Do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej ścieki sanitarne będą odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego na każdej posesji.

5.      Kanalizacja deszczowa.

Wody deszczowe z utwardzonych ulic odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe z powierzchni dachów należy odprowadzić do gruntu w granicach poszczególnych działek.

6.      Sieć gazowa

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu opracowania znajduje się czynna sieć gazowa. Instalacja skrzynek pomiarowych winna być w linii rozgraniczającej, poza pasmem drogi.

7.      Telekomunikacja

Przyłącza telefoniczne należy realizować w pasach dróg dojazdowych na podstawie warunków technicznych.

 §13.

 Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi w tym ochrony akustycznej:

1.      Na terenie objętym planem zakazuje się lokalizacji obiektów (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 14 lipca 1998 r. – Dz. U. Nr 93, poz. 58 szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi lub innych, odpowiadających im zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

2.      Ustala się zasady ochrony akustycznej wg obowiązujących norm.

 III. USTALENIA KOŃCOWE

 §14.

 Z dniem wejścia w życie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo w miejscowości Dopiewo, traci moc ogólny plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXI/85/92 Rady Gminy Dopiewo z 18.12.1992 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 2, poz. 16 z 01.02.1993 r. w części objętej w/w planem miejscowym.

 § 15.

 Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10%.

 § 16.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 §17.

 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.