Uchwala Nr XV/145/03

Rady Gminy Dopiewo

z 30 września 2003 r.

 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Więckowice, rejon ulicy Jeziornej, działki nr ewid. 171 i 172.

 Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Dopiewo Nr VI/64/03 z 31.03.2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa - Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 § 1.

 1.      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Więckowice, rejon ulicy Jeziornej, obejmujący działkę nr ewid. 171 i 172 o powierzchni ok. 5,58 ha.

2.      Granice obszaru planu, o którym mowa w ust. 1 określa rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2.

 Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1.      planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w par.1, ust.1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej

2.      uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Dopiewo, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej

3.      rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały

4.      linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię jaką tworzą lica zewnętrznych ścian budynków

5.      wskaźnik intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zainwestowanej do powierzchni terenu, wyrażony w procentach

6.      działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć działalność produkcyjną, usługową i handlową, określoną w przepisach odrębnych i szczególnych

7.      uciążliwości dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami

 § 3.

 Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach szczególnych i odrębnych:

1.      ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U .z 2000 r. nr.71 poz. 838 z późn. zm.)

2.      rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430)

3.      ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89 poz. 414 z późn. zm.)

4.      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690)

5.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627)

6.      rozporządzenie Rady Ministrów z 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 179 poz. 1490)

7.      rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. nr 155 poz. 1298)

8.      ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. nr 16 poz.78 z późn. zm.)

9.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz.628)

10.  ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

 § 4.

 Przedmiotem ustaleń planu są:

1.      teren zabudowy mieszkaniowej oznaczony na rysunku planu symbolem M

2.      teren zabudowy mieszkaniowej z usługami/handlem oznaczony na rysunku planu symbolem MU

3.      teren drogi wewnętrznej oznaczony na rysunku planu symbolem KD

4.      urządzenia elektroenergetyczne oznaczone na rysunku planu symbolem EE

5.      linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym

6.      linia zabudowy nieprzekraczalna

7.      zasady zagospodarowania terenu i warunki kształtowania zabudowy

8.      zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

 Ustalenia ogólne

 § 5.

 Zasady zagospodarowania terenu:

1.      Na działkach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową sytuuje się jeden budynek mieszkalny.

2.      Na działkach mieszkaniowych z usługami/handlem sytuuje się jeden budynek mieszkalny z wbudowaną lub zespoloną z budynkiem mieszkalnym częścią usługowo-handlową.

3.      Garaż na samochód osobowy może być wbudowany w budynek mieszkalny, z nim zespolony lub wolnostojący.

4.      Maksymalną powierzchnię całkowitej zabudowy dopuszcza się do 30% powierzchni działki mieszkaniowej a dla zabudowy mieszkaniowej z usługami/handlem 35%.

5.      W obszarze działek mieszkaniowych z usługami/handlem należy przewidzieć parking dla obsługi klientów.

6.      Ustala się, że linia zabudowy nieprzekraczalna obowiązuje równolegle do linii rozgraniczającej wzdłuż:

1)   ulicy Jeziornej 8,0 m

2)   drogi wewnętrznej KD 6,0 m

7.    maksymalna wysokość budynków 10,0 m. Dachy strome o nachyleniu 250 do 450 pokryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,

8.    dopuszcza się zmiany powierzchni i układu granic pokazanych na rysunku planu, jednak powstałe po podziale nieruchomości:

1)   nie mogą być mniejsze niż 900 m2;

2)   minimalna szerokość działek musi wynosić co najmniej 20,0 m z wyłączeniem skrajnych działek

3)   muszą mieć zapewniony dostęp do drogi;

4)   granice działek będą prowadzone pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego w stosunku do linii rozgraniczających ulic,

5)   dopuszcza się łączenie dwóch działek, a sąsiadujące działki będą stanowiły własność jednego właściciela i realizację jednego budynku mieszkalnego pod warunkiem, że projektowane budynki powstaną zgodnie z naniesionymi na rysunku planu liniami zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym.

9.        Ustala się warunek wyposażenia działki w urządzenia do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych i wywożenia ich zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.

10.    Ogrodzenie działki musi odpowiadać przepisom prawa budowlanego,

11.    Należy zachować istniejące drzewa krajobrazowe. Postuluje się posadzenie na działce, w szczególności od strony ulicy drzew krajobrazowych traktowanych jako zieleń ozdobno-izolacyjną, co winno stanowić warunek przy wydawaniu stosownej decyzji administracyjnej.

12.    Powstałe wszystkie drogi wewnętrzne w wyniku dokonania podziału gruntu pozostaną drogami stanowiącymi własność właściciela gruntu. Uzbrojenie terenu przez gminę może nastąpić po nieodpłatnym przekazaniu dróg wewnętrznych na rzecz gminy. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie, w pierwszej kolejności, obowiązku Gminy do realizacji na terenie opracowania infrastruktury technicznej.

13.    Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z miejscową spółką wodną. W przypadku, kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt.

14.    W celu prawidłowego posadowienia budynku oraz uzbrojenia podziemnego technicznego na terenie opracowania planu, występujący grunt rodzimy wymaga rozpoznania geologicznego w zakresie nośności gruntu oraz występowania wody gruntowej i jej agresywności.

15.    Dotyczy prac ziemnych: w przypadku odkrycia obiektów archeologicznych przez ekipę budowlaną należy zgodnie z art.22 i 24 ustawy z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. nr 98 z 1999 r. poz.1150 ) należy zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych – Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pałac Górków ul. Wodna 27, 61 – 681 Poznań ) lub do Wojewódzkiego Oddziału Ochrony Zabytków w Poznaniu – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

16.    Na terenie objętym planem zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych mogących znacząco oddziaływać na środowisko w zrozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179 poz. 1190).

 § 6.

 Ustalenia szczegółowe:

1M       Teren zabudowy mieszkaniowej

2M       jak 1 M z tym, że część istniejącego stawu wraz z otaczającą ją zielenią krajobrazową położona jest na stykowej działce nr ewid. 169/12. W tej sytuacji mając na względzie zachowanie jednorodności tego cennego zespołu krajobrazowego postuluje się przyłączenie tej części działki do projektowanej działki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem zabudowy jedynie na części działki nr ewid.171.

3MU     Teren zabudowy mieszkaniowej z usługami/handlem

4MU      jak 3 MU

5KD   Projektowana ulica dojazdowa – wewnętrzna o szerokości  10,0 m w liniach rozgraniczających zakończona nawrotką o charakterze ronda, która ma połączenie z istniejącą ulicą lokalną od strony wschodniej (działką nr ewid. 175). W miejscu projektowanego ronda oraz wzdłuż istniejącej ulicy lokalnej projektuje się jej poszerzenie o 3,0 m w kierunku zachodnim na części działek nr ewid. 171 i 172. Docelowo istniejąca ulica lokalna (działka nr ewid. 175) winna być ulicą jednokierunkową z uwagi na jej aktualne parametry techniczne.

6EE   Istniejąca linia napowietrzna elektroenergetyczna średniego napięcia, dla której obowiązuje obszar ograniczonego użytkowania po 7,5 m od osi w obu kierunkach.

7EE    Projektowana rezerwa terenu pod budowę trafostacji. Uściślenie wielkości działki pozostawia się do oddzielnej decyzji administracyjnej.

 Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1.      Zaopatrzenie w wodę z istniejącego w ulicy Jeziornej rurociągu komunalnego.

2.      Odprowadzenie ścieków bytowych docelowo do projektowanej komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do atestowanych zbiorników bezodpływowych, okresowo opróżnianych. Wprowadza się obowiązek podłączenia obiektów do sieci kanalizacji sanitarnej w terminie do trzech miesięcy od uruchomienia kanalizacji gminnej.

3.      Zaopatrzenie w energię elektryczną – przewiduje się budowę kablowych linii niskiego napięcia dla przyłączy budynków mieszkalnych oraz oświetlenia ulicy wg ustaleń Rejonu Dystrybucji Grupy Energetycznej ENEA S.A. w Opalenicy. Szafki z urządzeniami pomiarowymi lokalizować należy w linii rozgraniczającej, poza pasmem drogi.

4.      W zakresie ciepłownictwa zaleca się kotłownie opalane paliwem proekologicznym. Dopuszcza się stosowanie paliw stałych.

5.      Zaopatrzenie w gaz z istniejącego gazociągu średniego ciśnienia przebiegającego w ulicy Jeziornej. Instalacja skrzynek pomiarowych winna być w linii rozgraniczającej, poza pasmem drogi.Gazociąg średniego ciśnienia zapewnia dostawę gazu dla celów bytowych i grzewczych.

 § 7.

 Określa się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10%.

 § 8.

 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 9.

 Traci moc Uchwała Rady Gminy Dopiewo Nr XXXI/85/92 z dnia 18.12.1992 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 2, poz. 16 z dnia 01.02.93 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dopiewo w części objętej niniejszą uchwałą.

 § 10.

 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.