Uchwała Nr LIII/381/10

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie: uchylenia uchwały nr L/366/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 maja 2010r.  w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  w miejscowości Dąbrowa, rejon ulicy Leśnej, działki nr ewid. 382/1, 382/2, 384, 385, 386, 389, 467, 468, 469, 470 oraz część działki nr ewid. 372.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, zm: Dz.U. z 2002r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002r., nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2002r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2002r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2005r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2006r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2005r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006r., nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2007r., Nr 138, poz. 974; Dz.U. z 2007r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Dz.U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4, art. 27 ustawy z 27 marca 2003 r. - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. Nr 80, poz. 717; zm: Dz.U. z 2004r., Nr 6, poz. 41; Dz.U. z 2004r., Nr 141, poz. 1492; Dz.U. z 2005r., Nr 113, poz. 954; Dz.U. z 2005r., Nr 130, poz. 1087; Dz.U. z 2006r., Nr 45, poz. 319; Dz.U. z 2006r., nr 225, poz. 1635; Dz.U. z 2007r., Nr 127, poz. 880; Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227; Dz.U. z 2008r., Nr 201, poz. 1237; Dz.U. z 2008r., Nr 220, poz. 1413, Dz.U. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Dz.U. z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Dz.U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2010 r. Nr 119, poz. 804) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę nr L/366/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 maja 2010r.  w sprawie zmiany uchwały o  przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  w miejscowości Dąbrowa, rejon ulicy Leśnej, działki nr ewid. 382/1, 382/2, 384, 385, 386, 389, 467, 468, 469, 470 oraz część działki nr ewid. 372.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Dopiewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.