Uchwała Nr XIII / 126 /03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 01 września 2003 roku

 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XI/118/03 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewie”

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 48 ust. 1 pkt. 2 i art. 112 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

 § 1.

Uchyla się uchwałę nr XI/118/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 czerwca 2003 roku.

 § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.