Uchwała Nr XIII / 129 / 03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 01 września 2003 roku

 w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/50/03 z dnia 31.03.2003 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewie”.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 48 ust. 1 pkt. 2 i art. 112 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

 § 1.

Zmienia się   §1  Uchwały Nr VI/50/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 marca 2003r., który otrzymuje brzmienie:

„Wyraża się  zgodę na zaciągnięcie pożyczki na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewie” w kwocie 650.000 zł (słownie: sześćsetpięćdziesiąttysięcy złotych ) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.”

 § 2.

Pozostałe paragrafy Uchwały Nr VI/50/03 z dnia 31.03.2003r. pozostają bez zmian.

 § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.