Uchwała Nr XIII/134/03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 01 września 2003 roku

 w sprawie: nadania nazw ulic we wsi Dąbrowa

 Na podstawie  art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.”O samorządzie gminnym „    (  Dz.U. z 2001r .,Nr 142   poz.1591 r. z późn. zm.)  Rada Gminy uchwala co następuje:

 §  1

 Nadaje się nazwę ulicom we wsi Dąbrowa:

 -         LAZUROWA, biegnąca równolegle do ulicy Krańcowej  w kierunku wschodnio północnym

-         BRZOSKWINIOWA, odchodząca od ulicy Rolnej w kierunku wschodnio północnym

-         MORELOWA, odchodząca od ulicy Rolnej w kierunku wschodnio północnym

-         ŚLIWKOWA, odchodząca od ulicy Rolnej w kierunku zachodnio  południowym

 §  2

 Uchwalone nazwy ulic podlegają naniesieniu na mapę zasadniczą  i ewidencyjną

wsi Dąbrowa

 §  3

 Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo

 §  4

 Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.