Uchwała Nr XIII/135/03

Rady Gminy Dopiewo

z 01 września  2003 r

 w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Konarzewo

 Na podstawie  art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.”O samorządzie gminnym „    (  Dz.U. z 2001r .,Nr 142   poz.1591 r. z późn. zm.)  Rada Gminy uchwala co następuje:

 §  1.

Nadaje się nazwę ulicom we wsi Konarzewo:

-         SPOKOJNA, biegnąca od ulicy Szkolnej w kierunku wschodnio północnym

 §  2.

 Uchwalona nazwa ulicy podlega naniesieniu na mapę zasadniczą  i ewidencyjną

wsi Konarzewo

 §  3.

Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo

 §  4.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.