Uchwała Nr XIII/136/03

Rady Gminy Dopiewo

z 1 września 2003 r.

 w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Granicznej, działki nr 186/35 do 186/69, 197/1 do 197/3 oraz część działki nr 186/7.

 Na podstawie art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. - o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.) w związku z art. 85, ust. 2 z 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717), art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 8 marca 1990 - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 r. z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr VIII/83/03 Rady Gminy Dopiewo z 28.04.03 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zakrzewo, Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 § 1.

 1.    Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Granicznej, działki nr 186/35 do 186/69, 197/1 do 197/3 oraz część działki nr 186/7 o powierzchni ok. 4,5 ha.

2.    Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1, są ustalenia będące treścią niniejszej uchwały.

3.    Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 Rozdział 1

Ustalenia ogólne

 § 2.

 Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)   planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1, ust. 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2)   uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Dopiewo, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3)   przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4)   rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały,

5)   przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

6)   funkcji terenu – synonim przeznaczenia podstawowego,

7)   przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

8)   funkcji dopuszczalnej – synonim przeznaczenia dopuszczalnego,

9)   terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

10)     linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię jaką tworzą lica ścian budynków,

11)     wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zainwestowanej do powierzchni terenu, wyrażony w procentach,

12)    działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć działalność produkcyjną, usługową i handlową, określoną w przepisach odrębnych i szczególnych,

13)    uciążliwości dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.

 § 3.

 Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach szczególnych i odrębnych:

1.              ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.),

2.              ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1157, z późn. zm.),

3.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627),

4.      ustawa z 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 z późn. zm.),

5.      ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.),

6.              ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),

7.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

8.      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 33, poz. 270 z 13.02.2003 r.)

9.      rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

10.  rozporządzenie Rady Ministrów z 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490 z 29.10.2002 r.),

11.  rozporządzenie Ministra Środowiska z 09.09.2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z 23.09.2002 r.),

12.  ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.).

 § 4.

 Przedmiot i zakres planu.

1.    Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na obszarze objętym planem.

2.    Zakres planu wynika z uchwały Nr VIII/83/03 z 28 kwietnia 2003 r. Rady Gminy Dopiewo o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o nr ewid. 186/35 do 186/69, 197/1 do 197/3 oraz część działki nr 186/7 o powierzchni około 4,5 ha w miejscowości Zakrzewo, rejon ulicy Granicznej. Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą, planem ustala się:

1)   przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

2)   linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi;

3)   tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny;

4)   zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury;

5)   lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy;

6)   zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane;

7)   szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych.

 Rozdział 2

Ustalenia szczegółowe planu

 § 5.

 1.    Obszar objęty planem.

1)   Planem objęto obszar o całkowitej powierzchni około 4,5 ha.

2)   Obszar, o którym mowa w pkt. 1, położony jest w miejscowości Zakrzewo i obejmuje działki o nr ewid. 186/35 do 186/69, 197/1 do 197/3 oraz część działki nr 186/7.

2.    Granice obszaru objętego planem.

Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu w skali 1:1000.

 § 6.

 1.    Ustalenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.

1)   Na obszarze objętym planem ustala się przeznaczenie podstawowe:

a)      tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczony na rysunku planu symbolem MN,

b)      tereny dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku planu symbolem KD,

c)      tereny dróg gminnych lokalnych oznaczone na rysunku planu symbolem KGL

d)      tereny urządzeń elektrotechnicznych oznaczone na rysunku planu symbolem EE

2)   Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania stanowi linia ciągła na rysunku planu.

2.    Linie rozgraniczające drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi.

Na obszarze objętym planem ustala się obsługę komunikacyjną, terenu objętego zmianą, z drogi gminnej lokalnej KGL oraz dróg wewnętrznych KD

3.    Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury.

Ustala się realizację infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogi, przy zachowaniu przepisów odrębnych i szczególnych, Polskich Norm oraz następujących warunków:

a)    kanalizacja sanitarna: docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się do czasu realizacji sieci korzystanie ze szczelnych zbiorników bezodpływowych;

b)   kanalizacja deszczowa: ustala się powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych, docelowo do sieci kanalizacji gminnej; zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych poza granice nieruchomości;

c)    zaopatrzenie w wodę, w tym do celów przeciwpożarowych: z istniejącej sieci wodociągowej;

d)   urządzenia elektroenergetyczne: z istniejącej sieci elektroenergetycznej na warunkach określonych przez właściwego dysponenta sieci elektroenergetycznej. Instalacja skrzynek pomiarowych winna być w linii rozgraniczającej, poza pasmem drogi.

e)    zasilanie w gaz – z projektowanej sieci gazowej.Instalacja skrzynek pomiarowych winna być w linii rozgraniczającej, poza pasmem drogi.

f)     gospodarka cieplna – do celów grzewczych zaleca się stosowanie paliw stałych przy wykorzystaniu kotłów niskoemisyjnych oraz alternatywnych rozwiązań ekologicznych. Dopuszcza się stosowanie paliw stałych.

g)    inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych.

5.    Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne i minimalne wskaźniki intensywności zabudowy.

1)      Na terenach oznaczonym symbolem MN, zabudowę należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów odrębnych i szczególnych, Polskich Norm oraz następujących warunków:

a)    budynek mieszkalny wolnostojący do wysokości II kondygnacji wraz z poddaszem użytkowym o maksymalnej wysokości 9,0 m;

b)   dach spadzisty o kącie nachylenia od 250 – 45o, pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-podobnych;

c)    ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: 5,0 m od linii rozgraniczających drogi wewnętrzne KD oraz 8,0 m od linii rozgraniczających drogę gminną lokalną KGL;

d)   wskaźnik intensywności zabudowy maks. do 35% powierzchni działki;

e)        dopuszcza się realizację budynków gospodarczo-garażowych wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego

f)            dopuszcza się realizację budynków gospodarczo-garażowych jako budynków wolnostojących w strefach zabudowy danego obszaru, w sposób nie kolidujący dla użytkowników terenów sąsiednich,

g)   powierzchnia zabudowy garaży wolnostojących może wynosić maksymalnie 40 m2, o wysokości pomieszczenia nie większej niż 2,5 m.

h)   dopuszcza się łączenie sąsiednich działek, o ile zajdzie taka potrzeba, a sąsiadujące działki będą stanowiły własność jednego właściciela i realizację jednego budynku jednorodzinnego, pod warunkiem, że projektowane budynki powstaną zgodnie z naniesionymi na rysunku planu liniami zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym.

i)      zakazuje się wtórnych podziałów istniejących działek budowlanych,

j)      na terenach nie objętych wcześniejszym podziałem (część działki nr 186/7) dopuszcza się zmiany powierzchni i układu granic pokazanych na rysunku planu, jednak powstałe po podziale nieruchomości:

-        nie mogą być mniejsze niż 600 m2;

-        minimalna szerokość działek musi wynosić co najmniej 20,0 m z wyłączeniem skrajnych działek

-        muszą mieć zapewniony dostęp do drogi;

-        granice działek będą prowadzone pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego w stosunku do linii rozgraniczających ulic

6.      Szczególne warunki zagospodarowania terenu, w tym zakaz zabudowy, wynikający z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych.

1)      Obsługę komunikacyjną ustala się z istniejącej drogi gminnej lokalnej KGL, oraz drogi wewnętrznej KD

2)      Na całym obszarze planu ustala się wyposażanie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych; unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów z terenu nieruchomości winno odbywać się na zasadach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych.

3)      Należy zapobiegać i przeciwdziałać zmianom powierzchni ziemi. W tym celu należy nie dopuszczać do niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeźby terenu, przez niekorzystne przekształcanie ich budowy oraz niewłaściwe składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków.

4)      W części południowo – zachodniej wzdłuż przebiegającej linii wysokiego napięcia 400 kV obowiązuje strefa ochronna o szerokości:

a)      43,5 m dla zabudowy mieszkaniowej

b)      25,0 m dla budynków gospodarczo-garażowych

5)      Zakazuje się:

a)    na terenach objętych planem budowy budynków inwentarskich;

b)   prowadzenia prac trwale naruszających panujące na obszarze objętym planem i w jego sąsiedztwie stosunki gruntowo-wodne;

c)    lokalizacji inwestycji i obiektów szkodliwych dla środowiska oraz inwestycji zaliczanych do mogących pogorszyć stan środowiska, wymienianych w przepisach szczególnych i odrębnych.

 § 7.

 Ustalenia szczegółowe

1 M     Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2 M     jak 1M z tym, że w części południowej obowiązuje od przebiegającej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV strefa ograniczonego użytkowania o szerokości 43,5 m od jej osi w obu kierunkach. Natomiast w części północnej obowiązuje od przebiegającej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV strefa ograniczonego użytkowania o szerokości 18,0 m od osi w obu kierunkach.

3 M     jak 1M z tym, że w części południowej obowiązuje od przebiegającej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV strefa ograniczonego użytkowania o szerokości 43,5 m od jej osi w obu kierunkach.

4 M     jak 3M

5KD   Ulica lokalna – wewnętrzna istniejąca projektowana do poszerzenia do szerokości 12,0 m w liniach rozgraniczających

6 KD   Ulica lokalna - wewnętrzna istniejąca o szerokości 12,0 m w liniach rozgraniczających

7 KD   Ulica lokalna – wewnętrzna istniejąca o szerokości 8,5 m w liniach rozgraniczających.

8 EE    Teren stacji transformatorowej

 § 8.

 1.      Powstałe wszystkie drogi wewnętrzne w wyniku dokonania podziału gruntu pozostaną drogami stanowiącymi własność właściciela gruntu. Uzbrojenie terenu przez gminę może nastąpić po nieodpłatnym przekazaniu dróg wewnętrznych na rzecz gminy. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie, w pierwszej kolejności, obowiązku Gminy do realizacji na terenie opracowania infrastruktury technicznej.

2.      Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z miejscową spółką wodną. W przypadku, kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt.

3.      Dotyczy prac ziemnych: w razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych przez ekipę budowlaną należy, zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (D. U. Nr 98 z 1999 r., poz. 1150) zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pałac Górków, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań) lub do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 Rozdział 3

Przepisy końcowe

 § 9.

 Plan zachowuje ważność, jeśli:

1.    Nastąpi zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych w §3 przepisów odrębnych lub szczególnych chyba, że z ich treści będzie wynikał obowiązek dokonania zmiany planu.

2.    Nastąpi zmiana wymienionych w planie numerów ewidencyjnych działek.

 § 10.

 Z dniem wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo w części miejscowości Zakrzewo, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zakrzewo, zatwierdzony Uchwałą Nr XXVI/215/00 Rady Gminy Dopiewo z 28.08.00 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 65, poz. 875 z 30.09.00 r. w części objętej w/w planem miejscowym.

 § 11.

 Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 1%.

 § 12.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 13.

 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.