w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewiec, rejon ul. Leśnej, działki nr 281/2, 281/5, 281/6.

 Na podstawie art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. - o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 Nr 15 poz. 139 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz w związku z Uchwałą Nr 431/XLIX/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Rada Gminy uchwala co następuje:

 Rozdział 1

Przepisy ogólne

 § 1.

 Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewiec, rejon ul. Leśnej, działki nr 281/2, 281/5, 281/6 o pow. 3,4169 ha, zwany dalej planem. Plan obejmuje obszary, których granice zostały określone na rysunku planu zatytułowanym „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewiec, rejon ul. Leśnej, działki nr 281/2, 281/5, 281/6” będącym integralną częścią planu, stanowiący załącznik nr 1.

 § 2.

 W celu prawidłowego posadowienia budynków oraz uzbrojenia technicznego podziemnego na terenach objętych planem, występujący grunt rodzimy wymaga rozpoznania geologicznego w zakresie nośności gruntów oraz występowania wody gruntowej i jej agresywności.

 § 3.

 Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1.    granica opracowania - uchwalenia planu,

2.    granica rozgraniczająca tereny o różnym sposobie użytkowania - ściśle określona,

3.    nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy,

4.    oznaczenia określające przeznaczenie terenu: Mn, US, KWD, K-D, K-X,

5.    projektowane granice własności - postulowane.

 § 4.

 Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)      planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1, ust. 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2)      uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Dopiewo, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3)      przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4)      rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały,

5)      przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

6)      funkcji terenu – synonim przeznaczenia podstawowego,

7)      przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

8)      funkcji dopuszczalnej – synonim przeznaczenia dopuszczalnego,

9)      terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

10)  linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię jaką tworzą lica ścian budynków,

11)  wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zainwestowanej do powierzchni terenu, wyrażony w procentach,

12)  działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć działalność produkcyjną, usługową i handlową, określoną w przepisach odrębnych i szczególnych,

13)  uciążliwości dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.

 § 5.

 Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach szczególnych i odrębnych:

1.              ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.),

2.              ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1157, z późn. zm.),

3.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627),

4.      ustawa z 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 z późn. zm.),

5.      ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.),

6.              ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),

7.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

8.      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 33, poz. 270 z 13.02.2003 r.)

9.      rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

10.  rozporządzenie Rady Ministrów z 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490 z 29.10.2002 r.),

11.  rozporządzenie Ministra Środowiska z 09.09.2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z 23.09.2002 r.),

12.  ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.).

 §6.

 Zasady uzbrojenia terenu:

1.   Uzbrojenie kolidujące z wyznaczonymi terenami zainwestowania należy zlikwidować lub przełożyć na zasadach określonych w dokumentacjach technicznych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.   Dla obszarów kolizyjnych uzbrojenia obowiązuje zakaz wykonywania trwałych urządzeń terenowych i nasadzeń do czasu likwidacji kolizji, niezależnie od tego, czy obszary te zostały zaznaczone na rysunku planu. Instalacja skrzynek pomiarowych winna być w linii rozgraniczającej, poza pasmem drogi.

4.   Budowa przyłączy elektrycznych, wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych do poszczególnych działek budowlanych realizowana musi być zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie odpowiednich warunków technicznych.

5.   Zabrania się gromadzenia i odprowadzania ścieków komunalnych oraz innych substancji i materiałów w sposób umożliwiający zanieczyszczenie gruntu, wód gruntowych i powierzchniowych oraz powietrza.

6.   Nakazuje się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w liniach rozgraniczających pasy drogowe, a w szczególnych przypadkach uzasadnionymi warunkami technicznymi prowadzenia sieci pomiędzy linią rozgraniczającą pas drogowy a linią zabudowy.

7.      Zaleca się użytkowania budynków z kotłowniami gazowymi, olejowymi lub wykorzystujących do celów grzewczych energię elektryczną lub odnawialną. Dopuszcza się stosowanie paliw stałych.

8.      Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z miejscową spółką wodną. W przypadku, kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt.

9.      Dotyczy prac ziemnych: w razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych przez ekipę budowlaną należy, zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (D. U. Nr 98 z 1999 r., poz. 1150) zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pałac Górków, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań) lub do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

10.  Powstałe drogi wewnętrzne w wyniku dokonania podziału gruntu pozostaną drogami stanowiącymi własność właściciela gruntu. Uzbrojenie terenu może nastąpić po nieodpłatnym przekazaniu dróg wewnętrznych na rzecz gminy. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie, w pierwszej kolejności, obowiązku Gminy do realizacji na terenach objętych planem infrastruktury technicznej.

11.  W celu prawidłowego posadowienia budynków oraz uzbrojenia technicznego podziemnego na terenie opracowania planu, występujący grunt rodzimy wymaga rozpoznania geologicznego w zakresie nośności gruntów oraz występowania wody gruntowej i jej agresywności.

 § 7.

 Zezwala się na odbudowę, rozbudowę i przebudowę istniejących obiektów budowlanych pod warunkiem zachowania ustaleń planu i zgodności z obowiązującymi przepisami.

 Rozdział 2

Przepisy szczegółowe

 § 8.

 1.   Wyznacza się:

1)   tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem 1Mn i 2Mn. W planie wydzielono dziewięć działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

2)   teren usług sportowych i rekreacyjnych oznaczony na rysunku planu symbolem 1US,

3)   droga wewnętrzna oznaczona na rysunku planu symbolem 1K-D, o szerokości 10,0 m.

4)   droga wewnętrzna oznaczona na rysunku planu symbolem 1K-X, o szerokości 8,0 m.

5)   rezerwa terenu pod poszerzenie drogi oznaczone na rysunku planu symbolem 1KWD i 2KWD, w celu docelowej szerokości drogi 10,0 m i 3 KWD

6)   teren zieleni publicznej oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZP.

2.   Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym na rysunku planu symbolem 1Mn i 2Mn wyznacza się następujące zasady zainwestowania:

1)   budynki mieszkalne jednorodzinne, w układzie wolno stojącym. Lokalizacja budynków na działce budowlanej zgodnie z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi i obowiązującymi liniami zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,

2)   maksymalna powierzchnia zainwestowania wynosi 35%,

3)   garaże dla samochodów osobowych mogą być integralną częścią budynków mieszkalnych lub wolno stojące z zachowaniem nieprzekraczalnych i obowiązujących linii zabudowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4)   maksymalna wysokość budynków 12,0 m,

5)   dachy strome o nachyleniu 25o do 45o pokryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,

6)   minimum 60% powierzchni działki budowlanej musi być terenem biologicznie czynnym, przeznaczonym pod zieleń,

7)   przednią nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się na:

a)      7,0 m wzdłuż drogi 1K-D

b)      4,0 m wzdłuż drogi 1K-X oraz 1KDW

8)   Dopuszcza się zmiany powierzchni i układu granic pokazanych na rysunku planu, jednak powstałe po podziale nieruchomości:

a)      nie mogą być mniejsze niż 600 m2;

b)      muszą mieć zapewniony dostęp do drogi;

c)      granice działek będą prowadzone pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego w stosunku do linii rozgraniczających ulic.

d)      minimalna szerokość działek nie będzie mniejsza niż 20,0 m

3.   Na terenie usług sportowych i rekreacyjnych oznaczonym na rysunku planu symbolem 1US wyznacza się następujące zasady zainwestowania:

1)   zezwala się na budowę obiektów budowlanych związanych z funkcją sportową i rekreacyjną,

2)   maksymalnie 20% powierzchni terenu można przeznaczyć pod obiekty budowlane kubaturowe. Pozostała część terenu może być przeznaczona pod utwardzone ciągi komunikacyjne, place zabaw, zieleń ozdobną - wysoką i niską,

3)   maksymalna wysokość budynków 12,0 m

4)   lokalizacja obiektów na działce zgodnie z przepisami prawa oraz z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu i prawem budowlanym,

5)   wyznacza się pas zieleni izolacyjnej o szerokości 4,0 m, przeznaczony pod zieleń ozdobną wysoką i niską, stanowiący integralną część terenu 1US.

6)   przednią nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się na 10,0 m wokół całego obszaru 1US

4.    Na rysunku planu wyznaczono tereny pod drogi publiczne.

1)  rezerwę terenu pod poszerzenie dróg, oznaczoną na rysunku planu symbolem 1KWD i 2 KWD, w celu docelowej szerokości drogi 10,0 m, oraz 3 KWD zgodnie z rysunkiem planu

2)  droga wewnętrzna oznaczona na rysunku planu symbolem 1K-D.

      Szerokość pasa drogowego -10,0 m.

      Planuje się szerokość jezdni -5,0 m.

3)  droga wewnętrzna oznaczona rysunku planu symbolem 1K-X.

      Szerokość pasa drogowego - 8,0 m.

      Planuje się szerokość jezdni -5,0 m.

5.   Wyznacza się teren zieleni publicznej na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 1ZPwyznacza się następujące zasady zainwestowania:

minimum 90% powierzchni obszaru wyznaczonego pod zieleń publiczną musi być terenem biologicznie czynnym, przeznaczonym pod zieleń wysoką i niską.

 Rozdział 3

Przepisy końcowe

 § 9.

 Z dniem wejścia w życie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo w miejscowości Dopiewiec, traci moc ogólny plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo, zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/85/92 z dnia 18.12.1992 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 2, poz. 16 z dnia 01.02.1993 r. w części objętej w/w planem miejscowym.

 § 10.

 Zgodnie z art. 36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 1% dla terenów przeznaczonych na usługi sportowo-rekreacyjne, oraz 10% dla terenu zabudowy mieszkaniowej.

 § 11.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Dopiewie.

 § 12.

 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.