Uchwała NrXI/113/03

 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, rejon ul. Trzcielińskiej, działki nr ewid. 761/2, 761/4 i 761/5.

 Na podstawie art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. – o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 Nr 15 poz. 139 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr XLIX/429/02 Rady Gminy Dopiewo z 25 lutego 2002 r. i Uchwałę Nr LVI/505/02 Rady Gminy Dopiewo z 2 września 2002 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo, Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 Rozdział IPrzepisy ogólne

 § 1.

 1.      Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usług komunalnych, oświaty i wychowania oraz usług sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Dopiewo w rejonie ul. Trzcielińskiej, zwany dalej planem.

2.      Miejscowy plan, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje na obszarze obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 761/2, 761/4, 761/5, obręb Dopiewo o łącznej powierzchni około 65,5109 ha.

3.      Granice obowiązywania planu określa rysunek planu zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usług komunalnych w Dopiewie”, opracowany w skali 1: 2 000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i jej integralną część.

4.      Plan, o którym mowa w ust. 1, stanowi jednoczesną zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo, uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/85/92 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 1992 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 2 poz. 16 z 1993 r.

 § 2.

 Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)       zieleni – należy przez to rozumieć nieutwardzony teren o nawierzchni gruntowej – biologicznie czynnej, przeznaczony do pokrycia nasadzeniami w formie drzew, krzewów, roślin okrywowych i trawy,

2)       nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć, że wyklucza się lokalizację budynków pomiędzy tą linią, a linią rozgraniczającą ulicy, za wyjątkiem kontenerowych stacji transformatorowych i kontenerowych central telefonicznych, które można realizować w tym obszarze,

3)       wysokości obiektów budowlanych – należy przez to rozumieć całkowitą wysokość obiektu mierzoną od poziomu terenu do kalenicy.

 § 3.

 Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach szczególnych i odrębnych:

1.              ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.),

2.              ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1157, z późn. zm.),

3.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627),

4.      ustawa z 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 z późn. zm.),

5.      ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.),

6.              ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),

7.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

8.      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 33, poz. 270 z 13.02.2003 r.)

9.      rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

10.  rozporządzenie Rady Ministrów z 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490 z 29.10.2002 r.),

11.  rozporządzenie Ministra Środowiska z 09.09.2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z 23.09.2002 r.),

12.  ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.).

 Rozdział IIPrzeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające terenyo różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania

 §4.

 1.      Linie rozgraniczające terenów wyznaczonych niniejszym planem, symbole graficzne przeznaczenia terenów oraz liczba porządkowa terenów oznaczone są na rysunku planu.

2.      Linie rozgraniczające określone na rysunku planu mają charakter orientacyjny i mogą podlegać korekcie.

3.      Sprecyzowanie przebiegu linii rozgraniczających nastąpi na podstawie koncepcji zagospodarowania terenów.

 §5.

 1.      Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem 1.TK na cele infrastruktury komunalnej.

2.      Na terenach, o których mowa w ust. 1 można lokalizować urządzenia neutralizacji ścieków takie jak oczyszczalnie ścieków oraz przepompownie ścieków z wyjątkiem poletek infiltracyjnych, urządzenia związane z gospodarką odpadami, a w tym składowiska odpadów, spalarnie ścieków, kompostownie, cmentarze oraz obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej związane z obsługą techniczną terenów.

3.      Wokół granic terenów, o których mowa w ust. 1 oraz wokół granic wydzielonych na tych terenach działek należy urządzić pasy gęstej wielopiętrowej zieleni izolacyjnej z dużym udziałem roślin zimozielonych.

4.      Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje się lokalizowania urządzeń, budynków i budowli, których uciążliwość przenika na tereny o innym przeznaczeniu

 §6.

 1.      Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem 2.UO/US/TK na cele usług oświaty i wychowania oraz usług sportu i rekreacji lub zamiennie na cele infrastruktury komunalnej.

2.      Na terenach, o których mowa w ust. 1 można lokalizować obiekty usług oświaty i wychowania, a w tym świetlice, harcówki, obiekty i urządzenia sportu i rekreacji, dyskoteki oraz przynależne im obiekty socjalne lub zamiennie urządzenia, budynki i budowle, wymienione w § 5 pkt. 2.

3.      Obiekty usług oświaty i wychowania oraz obiekty usług sportu i rekreacji muszą być położone poza uciążliwym oddziaływaniem urządzeń infrastruktury komunalnej.

 § 7.

 1.      Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem 4.ZC/TK na cele usług komunalnych służących pochówkowi zmarłych lub innych usług komunalnych.

2.      Na terenach, o których mowa w ust. 1 można lokalizować cmentarze, kaplice cmentarne, domy pogrzebowe lub odmiennie obiekty, o których mowa w § 4 pkt 2.

 §8.

 1.      Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem 3.ZI na cele zieleni izolacyjnej.

2.      Miąższość terenów, o których mowa w ust. 1 nie może być w żadnym miejscu mniejsza niż 50 m.

3.      W przypadku wyboru na terenach oznaczonych symbolami 2.UO/US/TK i 3.ZC/TK takiej funkcji, która nie będzie stanowić kolizji z funkcją terenów oznaczonych symbolem 1.TK, tereny zieleni 3.ZI mogą zostać włączone w tereny sąsiednie i może im zostać nadana funkcja tego terenu.

 §9.

 1.      Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem TKS na cele infrastruktury technicznej.

2.      Na terenach, o których mowa w ust. 1, można lokalizować sieci infrastruktury technicznej, ścieżki rowerowe, chodniki dla pieszych.

3.      Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być wykorzystane na cele poszerzenia drogi, do której przylegają: drogi powiatowej nr 32 201 Dopiewo-Poznań lub drogi gminnej 01KDG/KL Podłoziny - Dopiewo.

 Rozdział IIILinie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publicznewraz z urządzeniami pomocniczymi

 §10.

 1.      Ustala się obsługę komunikacyjną terenu z dróg gminnych: drogi 01 KDG/KL Podłoziny –Dopiewo i drogi 02 KDG/KL do składowiska odpadów, podłączonych do drogi powiatowej nr 32201 Dopiewo-Poznań.

2.      Ustala się dla dróg gminnych klasę dróg lokalnych, szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m i szerokość jezdni 7,0 m

 §11.

 1.      Droga powiatowa nr 32201 Dopiewo-Poznań oznaczona symbolem 03 KDP/KG posiada klasę drogi głównej.

2.      Dla drogi, o której mowa w ust. 1 zakazuje się:

1)   lokalizowania sieci i urządzenia infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogi, o której mowa w ust. 1.

2)   urządzania bezpośrednich zjazdów z działek na drogę powiatową,

3)   budowy pełnych ogrodzeń od strony drogi powiatowej oraz w obrębie skrzyżowań dróg gminnych z drogą powiatową,

4)   parkowania pojazdów w liniach rozgraniczających drogi powiatowej,

5)   bezpośredniej obsługi komunikacyjnej działek budowlanych z tej drogi.

 §12.

 1.      Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy usytuowane w odległości:

1)   od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej 03 KDP/KG – 30,0 m,

2)   od linii rozgraniczających dróg gminnych KDG/KL – 20,0 m.

2.      Usytuowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy oznaczono na rysunku planu.

 Rozdział IVZasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznejoraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury

 §13.

 Ustala się wyposażenie terenu objętego planem w sieci infrastruktury technicznej, a w tym w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazową, telekomunikacyjną i elektroenergetyczną.

 §14.

 Zasilanie w wodę nastąpi z gminnej sieci wodociągowej.

 §15.

 1.      Ścieki należy odprowadzać wyłącznie do kanalizacji sanitarnej.

2.      Do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej ścieki można gromadzić w szczelnych zbiornikach, okresowo opróżnianych.

 §16.

 Wody deszczowe z dachów budynków na działkach budowlanych należy odprowadzać do gruntu, a z dróg i terenów utwardzonych do kanalizacji deszczowej.

 §17.

 Zasilanie w energię elektryczną nastąpi z istniejącej sieci elektroenergetycznej na warunkach określonych przez jej dysponenta.

 §18.

 Do ogrzewania budynków zaleca się stosować paliwa płynne lub inne ekologiczne, nie powodujące ponadnormatywnych emisji zanieczyszczeń. Dopuszcza się stosowanie paliw stałych.

 §19.

 Gromadzenie i odbiór odpadów na poszczególnych działkach następować będzie wg zasad gminnego programu gospodarki odpadami.

 §20.

 1.      Tereny objęte planem są zmeliorowane.

2.      Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z miejscową spółką wodną.

3.      W przypadku, kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt.

 Rozdział VLokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowyoraz urządzania terenu

 §21.

 W obszarze działek budowlanych należy przeznaczyć na cele zieleni: 40 % powierzchni działki.

 §22.

 Zabudowie budynkami podlegać może 30% powierzchni działki.

 §23.

 Zakazuje się lokalizowania budynków innych niż z dachami stromymi, o kącie nachylenia połaci dachowych 20o do 45o, z pokryciem ceramicznym lub innym o zbliżonej estetyce.

 §24.

 Zakazuje się sytuowania budynków wyższych niż dwie kondygnacje i wyższych niż 12,0 m.

 §25.

 Poza drogami publicznymi wyklucza się stosowanie nawierzchni asfaltowych, monolitycznych betonowych i innych nie przepuszczających wody deszczowej.

 § 26.

 Dotyczy prac ziemnych: w razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych przez ekipę budowlaną należy, zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (D. U. Nr 98 z 1999 r., poz. 1150) zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pałac Górków, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań) lub do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 Rozdział VIZasady i warunki podziału terenu na działki

 §27.

 Zakazuje się wydzielania działek mniejszych niż 5000 m2.

 Rozdział VIIStawka służąca naliczaniu opłat na rzecz Gminy

 §28.

 Na podstawie art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym nalicza się opłatę od wzrostu wartości na rzecz Gminy Dopiewo, w wysokości 1%.

 Rozdział VIII

Przepisy końcowe

 §29.

 Z dniem wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, traci moc ogólny plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo, zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/85/92 z dnia 18.12.1992 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 2, poz. 16 z dnia 01.02.1993 r. w części objętej ww. planem miejscowym.

 §30.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 §31.

 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.