Uchwała Nr . XI/114/03

Rady Gminy Dopiewo

z 30 czerwca 2003 r.

 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Palędzie, rejon ul. Nowej, działki nr 172/10, 172/19, 177, 181, 182, 183, 218/4, 218/27 oraz część działek 172/20, 178, 189, 217/2, 217/4.

 Na podstawie art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. – o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 Nr 15 poz. 139 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 8.03.1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr XLVIII/422/02 Rady Gminy Dopiewo z 28.01.2002 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Palędziu Rada Gminy Dopiewo uchwala:

 § 1.

 1.      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w miejscowości Palędzie, gm. Dopiewo, rejon ul. Nowej i Słonecznej, zwanym dalej planem.

2.      Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

3.      Niniejsza uchwała zawiera ustalenia planu zwane dalej przepisami.

 § 2.

 1.      Plan obejmuje teren o pow. 6,5354 ha położony w miejscowości Palędzie, użytkowany dotychczas rolniczo na działkach o numerach ewidencyjnych: 172/10, 172/19, 177, 181, 182, 183, 218/4, 218/27 oraz na części działkach o numerach 172/20, 178, 189, 217/2, 217/4.

2.      Zmienia się dotychczasowe przeznaczenie terenu rolnego wymienionego w § 2 ust. 1 na teren budownictwa mieszkaniowego i na dwóch działkach nieuciążliwej działalności rzemieślniczej.

3.      Teren stanowi grunt rolny kl. VI, V i IVb i zgodnie z ustawą z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U Nr 16 poz. 78 z 1997 r. z późn. zm.) z uwagi na klasę bonitacyjną oraz niewielką powierzchnię gruntu IVb nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia użytku rolnego na cele nierolnicze i nieleśne.

 § 3.

 Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1.      planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1, ust. 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2.      uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Dopiewo, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3.      przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4.      rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały,

5.      przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

6.      funkcji terenu – synonim przeznaczenia podstawowego,

7.      przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

8.      funkcji dopuszczalnej – synonim przeznaczenia dopuszczalnego,

9.      terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

10.  linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię jaką tworzą lica ścian budynków,

11.  wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zainwestowanej do powierzchni terenu, wyrażony w procentach,

12.  działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć działalność produkcyjną, usługową i handlową, określoną w przepisach odrębnych i szczególnych,

13.  uciążliwości dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.

 § 4.

 Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach szczególnych i odrębnych:

1.              ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.),

2.              ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1157, z późn. zm.),

3.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627),

4.      ustawa z 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 z późn. zm.),

5.      ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.),

6.              ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),

7.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

8.      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 33, poz. 270 z 13.02.2003 r.)

9.      rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

10.  rozporządzenie Rady Ministrów z 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490 z 29.10.2002 r.),

11.  rozporządzenie Ministra Środowiska z 09.09.2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z 23.09.2002 r.),

12.  ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.).

 § 5.

 USTALENIA OGÓLNE

 Przedmiotem ustaleń ogólnych planu są:

1.    Tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego oznaczone na rysunku planu symbolem MN.

2.    Tereny działalności usługowej U.

3.    Tereny budownictwa mieszkaniowego oraz nieuciążliwej działalności rzemieślniczej oznaczone na rysunku symbolem MG.

4.    Tereny urządzeń elektroenergetycznych oznaczone symbolem EE.

5.    Tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem KD.

6.    Tereny zieleni oznaczone symbolem ZP.

7.    Obowiązującymi ustaleniami planu są:

1)      linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,

2)      linie podziału wewnętrznego istniejące,

3)      linie podziału wewnętrznego do likwidacji,

4)      linie podziału wewnętrznego postulowane,

5)      linie zabudowy obowiązujące

a)      dla budynków mieszkalnych,

b)      dla budynków garażowych

6)      zasady zagospodarowania technicznego

7)      zasady obsługi w zakresie infrastruktury.

 § 6.

 Przedmiotem ustaleń szczegółowych są zasady zagospodarowania terenu.

1.    Na każdej działce dopuszcza się 1 budynek mieszkalny oraz budynek garażowy na 1 lub 2 stanowiska. Max pow. zainwestowania wynosi 35%, minimalna szerokość działek 20,0 m. Kształt budynków przedstawiony na rysunku planu jest postulowany.

1)      dopuszcza się zmiany powierzchni i układu granic pokazanych na rysunku planu, jednak powstałe po podziale nieruchomości:

a)      nie mogą być mniejsze niż 700 m2;

b)      minimalna szerokość działek musi wynosić co najmniej 20,0 m,

c)      muszą mieć zapewniony dostęp do drogi;

d)      granice działek będą prowadzone pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego w stosunku do linii rozgraniczających ulic,

2)     dopuszcza się łączenie poszczególnych działek pod warunkiem, że projektowane budynki powstaną zgodnie z naniesionymi na rysunku planu liniami zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,

2.      Obszar działki nie zabudowany należy zagospodarować zielenią.

3.      Linie zabudowy obowiązujące:

1)      droga wewnętrzna 16KD

a)      od strony wschodniej 5,0 m dla garaży, 10,0 m dla budynków mieszkalnych

b)      od strony zachodniej 3,0 m dla garaży, 5,0 m dla budynków mieszkalnych

2)      droga wewnętrzna 17KD

a)      od strony wschodniej 5,0 m dla garaży, 8,0 m dla budynków mieszkalnych

b)      od strony zachodniej 3,0 m dla garaży, 5,0 m dla budynków mieszkalnych

3)      droga wewnętrzna 19KD

a)      od strony północnej 5,0 m dla garaży, 8,0 m dla budynków mieszkalnych

b)      od strony południowej 3,0 m dla garaży, 5,0 m dla budynków mieszkalnych

4.      Ustala się obowiązek gromadzenia odpadów stałych w pojemnikach usytuowanych na działce i wywożenie ich zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadami stałymi. Sposób postępowania z odpadami z działalności gospodarczej powinien być zgodny z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

5.      Ogrodzenie parcel od strony drogi publicznej zgodnie z prawem budowlanym.

 § 7.

 PRZEZNACZENIE TERENÓW

 1MN - Teren budownictwa mieszkaniowego niskiego w zabudowie wolnostojącej. Na działce przewiduje się 1 budynek mieszkalny jednorodzinny jednokondygnacyjny z dachem stromym 25o do 45o i poddaszem użytkowym. Powierzchnia zainwestowania do 35%. Wysokość od poziomu terenu do kalenicy 12,0 m. Garaże dla samochodów osobowych mogą być integralną częścią budynku mieszkalnego lub wolno stojące z zachowaniem nieprzekraczalnych i obowiązujących linii zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym.

2MN - jak 1MN.

3MN - jak 1MN.

4MN - jak 1MN.

5MN - jak 1MN z tym, że na wskazanych działkach przewiduje się budynki mieszkalne bliźniacze lub dwurodzinne.

6MN - jak 1MN.

7MN - jak 1MN.

8MN - jak 1MN.

9MG - Tereny budownictwa mieszkaniowego oraz nieuciążliwej działalności rzemieślniczej.

Nie dopuszcza się inwestycji, które zaliczone są jako szczególnie szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan tego środowiska zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów (§4, pkt. 10). Ewentualna strefa uciążliwości musi mieścić się w granicach własnej działki.

1)      Zainwestowanie obiektami kubaturowymi nie może przekroczyć 50% powierzchni działki. Odległość między obiektami kubaturowymi od granic działki i pomiędzy sobą muszą zachować przepisy prawa budowlanego i ustalenia niniejszego planu.

2)      Parkingi dla potrzeb zakładowych i obsługi klientów należy projektować na obszarze własnej działki inwestora w oparciu o wjazd na daną działkę z drogi dojazdowej.

10EE - Teren rezerwowany pod ewentualną trafostację. Uściślenie potrzeby oraz wielkości działki może nastąpić w drodze oddzielnych decyzji administracyjnych.

11ZP - Teren zieleni jako ciągu ekologicznego wzdłuż istniejącego rowu melioracji szczegółowej.

12ZP - jak 11ZP.

13ZP - jak 11ZP.

14ZP - jak 11ZP.

15ZP - jak 11ZP.

16KD - Projektowana droga wewnętrzna o szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających stanowiąca przedłużenie ul. Olszynowej w kierunku północnym do ul. Nowej.

17KD - Projektowana droga wewnętrzna o szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających od strony południowej łącząca się z ulicą Nową. Połączenie ulicy projektowanej z odcinkiem istniejącym pozostawia się do uściślenia na etapie projektu budowlanego.

18EE - Istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kV wymaga zachowania obustronnie po 7,5 m od jej osi strefy ograniczonego użytkowania. Zabudowa działek, przez które przebiega ww linia może nastąpić na warunkach ustalonych z gestorem sieci energetycznej, lub po jej skablowaniu czy likwidacji.

19KD - Projektowana droga wewnętrzna o szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających łącząca projektowaną 16KD z ulicą Pogodną.

20U     Teren zabudowy usługowej. Na działce przewiduje się 1 budynek usługowy z dachem stromym 10o do 45o do dwóch i pół kondygnacji. Powierzchnia zainwestowania do 50%. Wysokość od poziomu terenu do kalenicy 12,0 m.

 § 8.

 ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

 1.      Zaopatrzenie w wodę z istniejącego rurociągu komunalnego przebiegającego w pobliskich drogach

2.      Odprowadzenie ścieków bytowych docelowo do projektowanej komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych, atestowanych, okresowo opróżnianych.

3.      Zaopatrzenie w gaz z istniejącego i projektowanego w pobliskich drogach gazociągu średniego ciśnienia. Szafki przeznaczone na zawór główny i urządzenia pomiarowe lokalizować należy w linii rozgraniczającej, poza pasmem drogi.

4.      Zaopatrzenie w energię elektryczną – wg ustaleń Rejonu, w oparciu o warunki techniczne wynikające z zapotrzebowania przez danego inwestora. Szafki z urządzeniami pomiarowymi lokalizować należy w linii rozgraniczającej, poza pasmem drogi.

5.      W zakresie ciepłownictwa dla celów grzewczych i technologicznych zaleca się paliwa proekologiczne. Dopuszcza się stosowanie paliw stałych.

6.      Powstałe drogi wewnętrzne w wyniku dokonania podziału gruntu pozostaną drogami stanowiącymi własność właściciela gruntu. Uzbrojenie terenu może nastąpić po nieodpłatnym przekazaniu dróg wewnętrznych na rzecz gminy. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie, w pierwszej kolejności, obowiązku Gminy do realizacji na terenach objętych planem infrastruktury technicznej.

7.      Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z miejscową spółką wodną. W przypadku, kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt.

8.      Dotyczy prac ziemnych: w razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych przez ekipę budowlaną należy, zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (D. U. Nr 98 z 1999 r., poz. 1150) zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pałac Górków, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań) lub do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

9.      W celu prawidłowego posadowienia budynków oraz uzbrojenia technicznego podziemnego na terenie opracowania planu, występujący grunt rodzimy wymaga rozpoznania geologicznego w zakresie nośności gruntów oraz występowania wody gruntowej i jej agresywności.

 III. PRZEPISY KOŃCOWE

 § 9.

 Określa się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10%.

 § 10.

 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Dopiewie.

 § 11.

 Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Dopiewo zatwierdzony Uchwałą Nr XXXI/85/92 Radą Gminy Dopiewo z dnia 18.12.1992, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Pozn. nr 2 poz. 16 z 1993 r. w części sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonego niniejszą uchwałą.

 § 12.

 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.