Uchwala NrXI/115/03

Rady Gminy Dopiewo

z 30 czerwca 2003 r.

 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Botanicznej, działki nr ewid. 577/107, 577/10, 577/11 i 577/142.

 Na podstawie art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. - o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm.), oraz w oparciu o Uchwałę Nr LVIII/521/02 Rady Gminy Dopiewo z 30 września 2002 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 § 1.

 1.      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową w miejscowości Skórzewo, rejon ulicy Botanicznej, obejmujący działki nr ewid. 577/107, 577/10, 577/11 i 577/142 o łącznej powierzchni około 0,2684 ha.

2.      Granice obszaru planu, o którym mowa w ust. 1 określa rysunek planu w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2.

 1.      Przedmiotem ustaleń planu są:

a)      tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku symbolem M

b)      linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

c)      linia zabudowy nieprzekraczalna

d)      zasady zagospodarowania terenu i warunków kształtowania zabudowy mieszkaniowej

e)      zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

2.      Tereny, o których mowa w ust. 1 oznaczono na rysunku symbolem cyfrowym.

 § 3.

 Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)      planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1, ust. 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2)      uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Dopiewo, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3)      przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4)      rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały,

5)      przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

6)      funkcji terenu – synonim przeznaczenia podstawowego,

7)      przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

8)      funkcji dopuszczalnej – synonim przeznaczenia dopuszczalnego,

9)      terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

10)  linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię jaką tworzą lica ścian budynków,

11)  wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zainwestowanej do powierzchni terenu, wyrażony w procentach,

12)  działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć działalność produkcyjną, usługową i handlową, określoną w przepisach odrębnych i szczególnych,

13)  uciążliwości dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.

 § 4.

 Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach szczególnych i odrębnych:

1.              ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.),

2.              ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1157, z późn. zm.),

3.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627),

4.      ustawa z 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 z późn. zm.),

5.      ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.),

6.              ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),

7.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

8.      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 33, poz. 270 z 13.02.2003 r.)

9.      rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

10.  rozporządzenie Rady Ministrów z 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490 z 29.10.2002 r.),

11.  rozporządzenie Ministra Środowiska z 09.09.2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z 23.09.2002 r.),

12.  ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.).

 § 5.

 USTALENIA OGÓLNE:

 1.      Zasady zagospodarowania terenu:

1)    Na każdej działce terenu zabudowy mieszkaniowej sytuuje się jeden budynek mieszkalny

2)    Wprowadza się zakaz ewentualnych dalszych wtórnych podziałów geodezyjnych działek ustalonych w niniejszym planie zagospodarowania przestrzennego.

3)    Postuluje się posadzenie na poszczególnych działkach, w szczególności od strony ulicy, drzew krajobrazowych traktowanych jako zieleń ozdobna, co winno stanowić warunek przy wydawaniu stosownej decyzji administracyjnej.

4)    Ustala się, że linia zabudowy nieprzekraczalna obowiązuje równolegle wzdłuż istniejących ulic:

5)    w odległości 7,0 m od linii rozgraniczającej ulicy Działkowej i ulicy Słonecznej

6)    w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej ulicy Botanicznej

7)    Ustala się warunek wyposażenia działki w urządzenia do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.

8)    Ogrodzenie działki musi odpowiadać przepisom prawa budowlanego.

 2.      Warunki kształtowania zabudowy mieszkaniowej:

1)    Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z dachem stromym o nachyleniu 25o do 45o i z poddaszem użytkowym. Kalenica dachu nie powinna przekraczać 12,0 m od poziomu terenu.

2)    Maksymalna powierzchnia zainwestowania wynosi 35%

3)    Garaż dla samochodu osobowego może być wbudowany w budynek mieszkalny lub bezpośrednio z nim zespolony.

4)    dopuszcza się zmiany powierzchni i układu granic pokazanych na rysunku planu, jednak powstałe po podziale nieruchomości:

5)    nie mogą być mniejsze niż 400m2;

6)    minimalna szerokość działek musi wynosić co najmniej 20,0 m

7)    muszą mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej;

8)    granice działek będą prowadzone pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego w stosunku do linii rozgraniczających ulic,

9)    dopuszcza się łączenie poszczególnych działek pod warunkiem, że projektowane budynki powstaną zgodnie z naniesionymi na rysunku planu liniami zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,

 § 6.

 USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1 M      Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 Zasady wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną:

1.      Zaopatrzenie w wodę z istniejącego rurociągu komunalnego przebiegającego w ulicach Działkowej i Botanicznej.

2.      Odprowadzenie ścieków bytowych docelowo do projektowanej komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do atestowanych zbiorników bezodpływowych, okresowo opróżnianych.

3.      Zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej kablowej sieci elektroenergetycznej przebiegającej w ulicach Działkowej i Botanicznej. Instalacja skrzynek pomiarowych winna być w linii rozgraniczającej, poza pasmem drogi.

4.      W zakresie ciepłownictwa zaleca się kotłownie opalane paliwem proekologicznym. Dopuszcza się stosowanie paliw stałych.

5.      Zaopatrzenie w gaz z istniejącego gazociągu średniego ciśnienia przebiegającego w ulicach Działkowej i Botanicznej. Szafki przeznaczone na zawór główny i urządzenia pomiarowe lokalizować należy w linii rozgraniczającej, poza pasmem drogi.

6.      Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z miejscową spółką wodną. W przypadku, kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt.

7.      Powstałe wszystkie drogi wewnętrzne w wyniku dokonania podziału gruntu pozostaną drogami stanowiącymi własność właściciela gruntu. Uzbrojenie terenu przez gminę może nastąpić po nieodpłatnym przekazaniu dróg wewnętrznych na rzecz gminy. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie, w pierwszej kolejności, obowiązku Gminy do realizacji na terenie opracowania infrastruktury technicznej.

8.      Dotyczy prac ziemnych: w razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych przez ekipę budowlaną należy, zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (D. U. Nr 98 z 1999 r., poz. 1150) zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pałac Górków, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań) lub do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

9.      W celu prawidłowego posadowienia budynków oraz uzbrojenia technicznego podziemnego na terenie opracowania planu, występujący grunt rodzimy wymaga rozpoznania geologicznego w zakresie nośności gruntów oraz występowania wody gruntowej i jej agresywności.

 § 7.

 Określa się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10%.

 § 8.

 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 9.

 Traci moc Uchwała Rady Gminy Dopiewo Nr XIX/99/96 z dnia 01.04.1996 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 6, poz. 37 z dnia 19.03.97 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu Mieszkaniowo–Usługowego Skórzewo–Zachód I w części objętej niniejszą uchwałą.

 § 10.

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 § 11.

 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.