Uchwała Nr XI/117/03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 30 czerwca 2003r.

 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy

podmiotem nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających

w celu osiągnięcia zysku.

 Na   podstawie  at. 118  ust.  3  ustawy  z  dnia  26  listopada  1998  roku  o  finansach

publicznych /Dz.U.Nr 155 poz. 1014 ze zmianami / Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje :

 §1

Podmiotem nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku mogą być przyznane dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań

gminy.

 §2

1.      W celu uzyskania dotacji podmioty, o których mowa w §1 zobowiązane są do złożenia

pisemnego wniosku.

2.      Przyznanie dotacji musi mieć odzwierciedlenie w zapisach budżetu gminy.

 §3

W przypadku przyznania dotacji w budżecie gminy podmiotowi , o którym mowa w §1

zobowiązany jest on do zawarcia umowy , która musi zawierać:

1.      opis zadania i termin jego wykonania,

2.      wysokość dotacji i tryb jej płatności ,

3.      tryb kontroli wykonania zadania , polegającej na przedłożeniu oryginałów  dokumentów

księgowych zatwierdzonych do realizacji z uwzględnieniem przepisów ustawy o

zamówieniach publicznych ,

4.      sposób rozliczenia udzielonej dotacji , polegający na przedłożeniu zestawienia

poniesionych wydatków , podpisanego przez osoby reprezentujące dany podmiot,

5.      zapis o zobowiązaniu do zwrotu w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z

przeznaczeniem lub zwrot części dotacji niewykorzystanej ,

6.      pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z

ustawą o finansach publicznych .

 § 4

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo .

 §5

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.