Uchwała nr X/106/03

Rady Gminy Dopiewo

z 16 czerwca 2003 r.

w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy gminą Dopiewo a miastem Schalkau - Niemcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Dopiewie uchwala co następuje:

§1.

 Rada Gminy w Dopiewie wyraża zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Dopiewo a miastem Schalkau - Niemcy dotyczącego wzajemnej współpracy. Porozumienie stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§2.

 Upoważnia się Wójta Gminy Dopiewo do podpisania porozumienia w imieniu Gminy Dopiewo.

§3.

 Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.