Uchwała Nr X/107/03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia  16 czerwca 2003 roku

 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z 8 marca 1990 r. - O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591 z późn. zm.) oraz pkt.II instrukcji w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego ( M.P.Nr 30 poz. 235) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 §   1

 Powołuje się komisję inwentaryzacyjną mienia komunalnego w następującym składzie:

1.Pan  Andrzej Baranowski

2.Pani Wanda Dudka

3.Pan  Stanisław Józefczyk

4.Pan  Tomasz Maik

5.Pan  Andrzej Radzik

 §  2

 Traci moc Uchwała Nr III/25/98 Rady Gminy Dopiewo z dnia 14 grudnia 1998 r w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.

 §  3

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo

 §  4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia