Uchwała Nr IX/90/03

Rady Gminy Dopiewo

z 26 maja 2003 r.

 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ulicy Rolnej i drogi wojewódzkiej nr 307, działki nr ewid. 323/1, 322, 321, 315 oraz część 309/2, 309/1, 308/2 i 301.

 Na podstawie art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. - o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 13.12.2001 r. z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr XLV/391/01 Rady Gminy Dopiewo z 26.11.2001 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa, Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 § 1.

 1.      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową i aktywizację gospodarczą w miejscowości Dąbrowa, rejon ulicy Rolnej i drogi wojewódzkiej nr 307, teren położony po południowej stronie drogi wojewódzkiej nr 307, obejmujący działki nr ewid. 323/1, 322, 321, 315, oraz część 309/2, 309/1, 308/2 i 301 o łącznej powierzchni ok. 6,385 ha

2.      Granice obszaru planu, o którym mowa w ust. 1 określa rysunek planu w skali 1:2000, zwany dalej rysunkiem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2.

 Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1.      planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1, ust. 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2.      uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Dopiewo, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3.      przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4.      rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały,

5.      przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

6.      funkcji terenu – synonim przeznaczenia podstawowego,

7.      przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

8.      funkcji dopuszczalnej – synonim przeznaczenia dopuszczalnego,

9.      terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

10.  linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię jaką tworzą lica ścian budynków,

11.  wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zainwestowanej do powierzchni terenu, wyrażony w procentach,

12.  działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć działalność produkcyjną, usługową i handlową, określoną w przepisach odrębnych i szczególnych,

13.  uciążliwości dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.

 § 3.

 Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach szczególnych i odrębnych:

1.              ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.),

2.              ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1157, z późn. zm.),

3.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627),

4.      ustawa z 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 z późn. zm.),

5.      ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.),

6.              ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),

7.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

8.      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 33, poz. 270 z 13.02.2003 r.)

9.      rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

10.  rozporządzenie Rady Ministrów z 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490 z 29.10.2002 r.),

11.  rozporządzenie Ministra Środowiska z 09.09.2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z 23.09.2002 r.),

12.  ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.).

 § 4.

1.      Przedmiotem ustaleń planu są:

1)      tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku symbolem M

2)      teren aktywizacji gospodarczej oznaczony na rysunku symbolem A

3)      teren drogi wojewódzkiej oznaczony na rysunku symbolem KDW

4)      teren projektowanej drogi wewnętrznej oznaczony na rysunku symbolem KDL

5)      teren dróg wewnętrznych oznaczony na rysunku symbolem KD

6)      teren urządzeń elektroenergetycznych oznaczony na rysunku symbolem EE

7)      teren urządzeń melioracyjnych oznaczony na rysunku symbolem Wm/W

8)      przewidywana linia elektroenergetyczna o napięciu 400 kV oznaczona na rysunku symbolem WN

9)      istniejąca napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV oznaczona na rysunku planu symbolem SN

10)  istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia oznaczony na rysunku symbolem g350

11)  linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

12)  linia zabudowy nieprzekraczalna

13)  zasady zagospodarowania terenu i warunków kształtowania zabudowy mieszkaniowej i aktywizacji gospodarczej

14)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

2.      Tereny, o których mowa w ust. 1 oznaczono na rysunku symbolem cyfrowym.

 § 5.

 USTALENIA OGÓLNE:

Zasady zagospodarowania terenu poza obszarem ograniczonego użytkowania:

1.      Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

1)      Na każdej działce terenu zabudowy mieszkaniowej sytuuje się jeden budynek mieszkalny wolnostojący oraz dopuszcza się jeden budynek garażowo-gospodarczy. Ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy działki w wysokości 35%.

2)      Przedstawione na rysunku planu projektowane działki mają charakter postulatywny. Dopuszcza się zmianę ich powierzchni i układu pod następującymi warunkami:

a)      wydzielane działki muszą mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej

b)      minimalna szerokość działki 20,0 m

c)      minimalna powierzchnia działki 600 m2

d)      dopuszcza się łączenie dwóch działek dla zabudowy jednym budynkiem mieszkalnym pod warunkiem, że zachowane zostaną ustalenia niniejszego planu i przepisy prawa budowlanego

2.      Zabudowy aktywizacji gospodarczej:

1)      Na tym terenie nie dopuszcza się inwestycji szkodliwych dla zdrowia ani mogących pogorszyć stan środowiska. Ewentualna strefa uciążliwości musi mieścić się w granicach własnej działki.

2)      Zainwestowanie obiektami kubaturowymi nie może przekroczyć 50% powierzchni działki.

3)      Parking dla potrzeb zakładowych i obsługi klientów należy projektować na obszarze własnej działki.

4)      Na terenie wydzielonej działki dla potrzeb inwestora dopuszcza się usytuowanie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zaleca się, aby niezbędne pomieszczenia administracyjne były sprzężone w jedną bryłę budynku.

5)      Linie podziału wewnętrznego pozostawia się do ustalenia w oddzielnych decyzjach administracyjnych na podstawie programu inwestycyjnego danego inwestora.

6)      Ustala się obowiązek gromadzenia odpadów stałych w pojemnikach zlokalizowanych na działce i wywożenie ich zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami. Sposób postępowania z odpadami z działalności gospodarczej powinien być zgodny z ustawą z 27.04.01 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 20.06.01 r. z późn. zm.).

3.      Ogólne:

1)      Postuluje się posadzenie na poszczególnych działkach, w szczególności od strony ulicy, drzew krajobrazowych traktowanych jako zieleń ozdobna.

2)      Ustala się, że linia zabudowy nieprzekraczalna obowiązuje równolegle wzdłuż projektowanych dróg wewnętrznych (KD) w odległości od linii rozgraniczającej ulic 6,0 m.

3)      Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie, w pierwszej kolejności, obowiązku Gminy do realizacji na terenie opracowania infrastruktury technicznej.

4)      Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z miejscową spółką wodną. W przypadku, kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt.

5)      Powstałe wszystkie drogi wewnętrzne w wyniku dokonania podziału gruntu pozostaną drogami stanowiącymi własność właściciela gruntu. Uzbrojenie terenu przez gminę może nastąpić po nieodpłatnym przekazaniu dróg wewnętrznych na rzecz gminy.

6)      Dotyczy prac ziemnych: w razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych przez ekipę budowlaną należy, zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity D. U. Nr 98 z 1999 r., poz. 1150) zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pałac Górków, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań) lub do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

7)      W celu prawidłowego posadowienia budynków oraz uzbrojenia technicznego podziemnego na terenie opracowania planu, występujący grunt rodzimy wymaga rozpoznania geologicznego w zakresie nośności gruntów oraz występowania wody gruntowej i jej agresywności.

8)      Ustala się obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych w pojemnikach usytuowanych na własnej działce i wywiezienia ich zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.

9)      Sposób postępowania z odpadami z działalności gospodarczej winien być zgodny z Ustawą z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.01r. z późn. zm.)

4.      Warunki kształtowania zabudowy:

1)   Mieszkaniowej:

a)      Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z dachem stromym o nachyleniu 25o do 45o i z poddaszem użytkowym. Kalenica dachu nie powinna przekraczać 9,0 m od poziomu terenu. Dachy pokryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.

b)      Garaż dla samochodu osobowego może być wbudowany w budynek mieszkalny lub w budynek gospodarczy.

c)      Budynek gospodarczo-garażowy jednokondygnacyjny z dachem stromym, bez podpiwniczenia i bez poddasza użytkowego.

2)   Aktywizacji gospodarczej:

a)      Wysokość obiektów kubaturowych nie powinna przekraczać 9,0 m od projektowanego poziomu terenu.

 § 6.

 USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

1M      Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części wschodniej obowiązuje obszar ograniczonego użytkowania wynikający z przewidywanej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV

2M      jak 1M

3M      Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

4M      Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, adaptuje się istniejący budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza się ewentualną jego rozbudowę,

5A       Teren aktywizacji gospodarczej. W części wschodniej obowiązuje obszar ograniczonego użytkowania wynikający z przewidywanej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV

6EE     Teren rezerwowany pod programowaną stację transformatorową. Uściślenie wielkości działki pozostawia się do ustalenia w oddzielnej decyzji administracyjnej.

7KDW Istniejąca droga wojewódzka nr 307. Rezerwuje się pas terenu o szerokości 35,0 m w liniach rozgraniczających umożliwiający przyszłą rozbudowę drogi do czterech pasm ruchu. Zarezerwowany pas terenu winien być wykorzystywany tylko na cele rolnicze. Ustala się linie rozgraniczające wzdłuż istniejącej osi drogi wojewódzkiej symetrycznie tj. po 17,5 m w obu kierunkach.

8KDL            Projektowane przedłużenie istniejącej od strony południowej drogi wewnętrznej w kierunku północnym do włączenia w drogę wojewódzką. Szerokość w liniach rozgraniczających winna nawiązywać do jej szerokości na istniejącym już kierunku południowym tj. 12,0 m. W rejonie włączenia projektowanej drogi wewnętrznej w drogę wojewódzką uściślenie rozwiązań drogowych pozostawia się do ustalenia w oddzielnej decyzji administracyjnej w związku z programowaną rozbudową drogi wojewódzkiej do 4 pasm ruchu. Z projektowanej drogi wewnętrznej 8KDL przewiduje się wyprowadzenie, równolegle do drogi wojewódzkiej, w kierunku zachodnim do ulicy Rolnej, drogi wewnętrznej o szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających, celem zapewnienia obsługi komunikacyjnej dla programowanych terenów aktywizacji gospodarczej wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo.

9KD            Projektowana droga wewnętrzna o szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających. Od strony południowej nawiązuje do kierunku istniejącej ulicy dojazdowej

10KD            Projektowana droga wewnętrzna o szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających.

11SN            Istniejące linie napowietrzne energetyczne SN 15 kV, dla których obowiązuje obszar ograniczonego użytkowania po 7,5 m od osi linii w obu kierunkach. Dopuszcza możliwość ich skablowania w uzgodnieniu z gestorem tej linii. Właściciele działek wyrażają zgodę na ich skablowanie na własny koszt. Do czasu skablowania powyższych linii można dokonać jedynie podziału nieruchomości celem wydzielenia projektowanych ulic dojazdowych dla umożliwienia prowadzenia projektowanych urządzeń sieciowych.

12WN            Programowana napowietrzna linia elektroenergetyczna o napięciu 400 kV relacji Plewiska–Bydgoszcz. Dla linii tej obowiązuje obszar ograniczonego użytkowania o szerokości 90,0 m (po 45,0 m od osi linii w obu kierunkach).

13g350 Istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia przebiegający po stronie wschodniej na obszarze stykowym gminy Tarnowo Podgórne równolegle do granicy administracyjnej gminy Dopiewo. Strefa ograniczonego użytkowania terenu od tego gazociągu w zależności od rodzaju inwestycji wymaga uzgodnienia z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. w Warszawie Regionalnym Oddziałem Przesyłu w Poznaniu.

14Wm            Istniejący rów melioracyjny skanalizowany. Obowiązuje strefa ograniczonego użytkowania od tego rurociągu melioracyjnego i w zależności od rodzaju inwestycji wymaga uzgodnienia z miejscową spółką wodną.

 § 7.

 Zasady wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną:

1.      Zaopatrzenie w wodę z istniejącego rurociągu komunalnego przebiegającego w ulicy Rolnej.

2.      Odprowadzenie ścieków bytowych docelowo do projektowanej komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do atestowanych zbiorników bezodpływowych, okresowo opróżnianych.

3.      Zaopatrzenie w energię elektryczną – przewiduje się budowę kablowych linii niskiego napięcia dla przyłączy budynków mieszkalnych oraz oświetlenia ulic wg ustaleń Rejonu Dystrybucji Energii Energetyki Poznańskiej S.A. w Opalenicy. Instalacja skrzynek pomiarowych winna być w linii rozgraniczającej, poza pasmem drogi. W planie zarezerwowano teren pod stację transformatorową.

4.      W zakresie ciepłownictwa zaleca się kotłownie opalane paliwem proekologicznym. Dopuszcza się stosowanie paliw stałych.

5.      Zaopatrzenie w gaz z istniejącego gazociągu średniego ciśnienia przebiegającego w ulicach Rolnej. Szafki przeznaczone na zawór główny i urządzenia pomiarowe usytuować należy w ogrodzeniu na granicy działki.

6.      Dopuszcza się wykonanie wspólnych przyłączy dla dwóch działek i usytuowanie szafek z urządzeniami pomiarowymi na granicy nieruchomości.

 § 8.

 Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi w tym ochrony akustycznej:

1.      Na terenie objętym planem zakazuje się lokalizacji obiektów (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 14 lipca 1998 r. – Dz. U. Nr 93, poz. 58 szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi lub innych, odpowiadających im zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

2.      Ustala się zasady ochrony akustycznej wg obowiązujących norm.

 § 9.

 Określa się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat o jakich mowa w art. 36, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10% dla terenów zabudowy mieszkaniowej oraz 15% dla terenu aktywizacji gospodarczej.

 § 10.

 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 11.

 Z dniem wejścia w życie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo w miejscowości Dąbrowa traci moc ogólny plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dopiewo zatwierdzony Uchwałą Nr XXXI/85/92 Rady Gminy Dopiewo z 18.12.1992 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 2, poz. 16 z 01.02.93 r., w części objętej niniejszą uchwałą.

 § 12.

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 § 13.

 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.