Uchwała nr IX/91/03
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 26 maja 2003 r.

 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewiec w rejonie ul. Wierzbowej o nr ew. 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 28, 29/2, 29/3, 32, 33, 34, 45, 47, 48, 49, 161, 162/6, 162/7, 163 oraz część działek nr 166, 46, 42, 39, 37, 29/1.

 Na podstawie art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 13.12.2001 r. z późn. zm.), oraz w oparciu o Uchwałę Nr XLV/395/01 Rady Gminy Dopiewo z 26 listopada 2001 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewiec Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 § 1.

 Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewiec w rejonie ul. Wierzbowej o nr ew. 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 28, 29/2, 29/3, 32, 33, 34, 45, 47, 48, 49, 161, 162/6, 162/7, 162/8, 163 oraz część działek nr 166, 165, 46, 42, 39, 37, 29/1 wraz z terenami niezbędnymi pod względem funkcjonalnym.

 § 2.

 Plan obejmuje obszar o powierzchni około 22,3055 ha położony w Dopiewcu w gminie Dopiewo. Projektowany teren znajduje się po zachodniej stronie ulicy Wierzbowej.

Granice opracowania - uchwalenia planu określone zostały na rysunku planu.

 § 3.

 Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)      planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1, ust. 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2)      uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Dopiewo, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3)      przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4)      rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały,

5)      przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

6)      funkcji terenu – synonim przeznaczenia podstawowego,

7)      przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

8)      funkcji dopuszczalnej – synonim przeznaczenia dopuszczalnego,

9)      terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

10)  linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię jaką tworzą lica ścian budynków,

11)  wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zainwestowanej do powierzchni terenu, wyrażony w procentach,

12)  działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć działalność produkcyjną, usługową i handlową, określoną w przepisach odrębnych i szczególnych,

13)  uciążliwości dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.

 § 4.

 Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach szczególnych i odrębnych:

1.              ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.),

2.              ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1157, z późn. zm.),

3.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627),

4.      ustawa z 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 z późn. zm.),

5.      ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.),

6.              ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),

7.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

8.      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 33, poz. 270 z 13.02.2003 r.)

9.      rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

10.  rozporządzenie Rady Ministrów z 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490 z 29.10.2002 r.),

11.  rozporządzenie Ministra Środowiska z 09.09.2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z 23.09.2002 r.),

12.  ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.).

 § 5.

 Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest określenie zasad zagospodarowania terenu wraz z określeniem warunków architektonicznych i urbanistycznych uwzględniających bieżące i kierunkowe możliwości rozwojowe terenu opracowania w strukturze społeczno- przestrzenno- gospodarczej gminy, leżącej w aglomeracji Poznania.

 § 6.

 Przedmiotem ustaleń planu są:

a)      tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej              Mn

b)      tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej                               MnU

c)      tereny aktywizacji gospodarczej                                       AG

d)      teren zieleni parkowej                                                         ZP

e)      teren rowu melioracyjnego                                                            RM

f)        teren urządzeń elektroenergetycznych                                    EE

g)      droga wewnętrzna                                                                  K-D

h)      droga wewnętrzna pożarowa                                                        K-P

i)        teren pod poszerzenie drogi                                                    KWD

j)        droga wewnętrzna pieszo-jezdna                                      K-X

k)      droga wewnętrzna gospodarcza                                        KWG

l)        zasady podziału terenu,

m)    zasady uzbrojenia terenu,

n)      zasady ochrony i użytkowania terenu.

 § 7.

 1.            Integralną częścią planu jest rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.            Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

a)                  granica opracowania - uchwalenia planu,

b)                 granice rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania - ściśle określone,

c)                  nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy,

d)                 oznaczenia określające przeznaczenie terenu: Mn, MnU, AG, ZP, RM, EE, K-D, K-P, K-X, KWG, KWD,

e)                  projektowane granice własności - postulowane,

f)                   wartości wymiarowe: szerokość pasa drogowego, usytuowanie nieprzekraczalnej i obowiązującej linii zabudowy.

 § 8.

 W celu prawidłowego posadowienia budynków oraz uzbrojenia technicznego podziemnego na terenie opracowania planu, występujący grunt rodzimy wymaga rozpoznania geologicznego w zakresie nośności gruntów oraz występowania wody gruntowej i jej agresywności.

 § 9.

 1.             Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej na obszarach oznaczonych symbolem Mn.

2.         Na terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonych na rysunku planu symbolem Mn wyznacza się następujące zasady zainwestowania:

1)      -      budynki mieszkalne jednorodzinne, w układzie wolno stojącym. Lokalizacja budynków na działkach zgodnie z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi i obowiązującymi liniami zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,

2)      -      garaże dla samochodów osobowych mogą być integralną częścią budynków mieszkalnych lub wolno stojące. Dopuszcza się lokalizowanie garaży w granicy nieruchomości z zachowaniem nieprzekraczalnych i obowiązujących linii zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym.

3)      maksymalna wysokość budynków 9,0 m do kalenicy,

4)      maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 35% powierzchni działki,

5)      dachy skośne o nachyleniu 25o do 45o, pokryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym

6)      dopuszcza się zmiany powierzchni i układu granic pokazanych na rysunku planu, jednak powstałe po podziale nieruchomości:

a)      nie mogą być mniejsze niż 600 m2;

b)     minimalna szerokość działek musi wynosić co najmniej 20,0 m

c)      muszą mieć zapewniony dostęp do drogi;

7)      dopuszcza się łączenie poszczególnych działek pod warunkiem, że projektowane budynki powstaną zgodnie z naniesionymi na rysunku planu liniami zabudowy,

8)      przednie nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu

9)      na poszczególnych działkach należy zapewnić wystarczającą ilość miejsc parkingowych dla samochodów osobowych mieszkańców. Wprowadza się zakaz parkowania na terenach zabudowy mieszkaniowej pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.

10)  na poszczególnych nieruchomościach należy urządzić miejsce do ustawienia pojemników na odpady stałe,

11)  ogrodzenia działek muszą odpowiadać przepisom prawa budowlanego,

12)  do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej zezwala się na odprowadzenie ścieków do bezodpływowych zbiorników na ścieki,

13)  na terenie 6Mn znajduje się działka B, do której zostanie urządzony dojazd z terenu sąsiedniego, gdy kolejnym planem miejscowym podzielony zostanie teren o nr ewid. 37, 43 i 44. Do tego czasu dojazd oraz przyłącza do działki B można pobudować na działkach A i C od strony ulic 4K-D lub 8K-D.

 § 10.

 1.            Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem MnU.

2.         Na terenie zabudowy mieszkaniowo - usługowej MnU ustala się przeznaczenie podstawowe:

1)      teren z zabudową mieszkaniową, jednorodzinną,

                        przeznaczenie dodatkowe:

2)      teren usług i handlu.

W budynku dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej. Maksymalnie 50% powierzchni użytkowej budynku może być przeznaczone pod działalność gospodarczą. Pozostała część budynku musi być przeznaczona na cele mieszkaniowe.

3.            Uciążliwości dopuszczonej na terenie MnU działalności usługowej nie mogą wykraczać poza granice działki oznaczonej na rysunku symbolem 1MnU.

4.         Na terenie zabudowy mieszkaniowo - usługowej wyznacza się następujące zasady zainwestowania:

1)      lokalizacja budynku na działce zgodnie z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi i obowiązującymi liniami zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,

2)      garaże dla samochodów osobowych mogą być integralną częścią budynku mieszkalnego lub wolno stojące z zachowaniem nieprzekraczalnych i obowiązujących linii zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,

3)      maksymalna wysokość budynków 9,0 m do kalenicy,

4)      maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 40% powierzchni działki,

5)      dachy skośne o nachyleniu 25o do 45o, pokryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym

6)      dopuszcza się zmiany powierzchni i układu granic pokazanych na rysunku planu, jednak powstałe po podziale nieruchomości:

a)      nie mogą być mniejsze niż 700 m2;

b)     minimalna szerokość działek musi wynosić co najmniej 20,0 m

c)      muszą mieć zapewniony dostęp do drogi;

d)     granice działek będą prowadzone pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego w stosunku do linii rozgraniczających ulic.

7)      dopuszcza się łączenie poszczególnych działek pod warunkiem, że projektowane budynki powstaną zgodnie z naniesionymi na rysunku planu liniami zabudowy,

8)      na działce należy zapewnić wystarczającą ilość miejsc parkingowych dla samochodów. Samochodów nie można parkować na drogach publicznych.

9)      minimum 30% powierzchni działki budowlanej musi być terenem biologicznie czynnym, przeznaczonym pod zieleń ozdobną wysoką i niską,

10)  na nieruchomościach należy urządzić miejsce do ustawienia pojemników na odpady stałe,

11)  ogrodzenie działki musi odpowiadać przepisom prawa budowlanego,

12)  powierzchnia użytkowa przeznaczona w budynku pod handel i usługi nie może przekroczyć 600 m2 ,

13)  do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej zezwala się na odprowadzenie ścieków do bezodpływowego zbiornika na ścieki,

 §11.

 1.      Wyznacza się teren zieleni parkowej na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem ZP.

2.      Na terenie zieleni parkowej wyznacza się następujące zasady zainwestowania:

1)      zabrania się lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska,

2)      minimum 90% powierzchni obszaru wyznaczonego pod zieleń parkową musi być terenem biologicznie czynnym, przeznaczonym pod zieleń wysoką i niską,

 § 12.

 1.             Wyznacza się teren działalności gospodarczej na obszarze oznaczonym symbolem 17 AG.

2.         Na terenie działalności gospodarczej obowiązują następujące zasady zainwestowania:

1)      zabrania się lokalizowania inwestycji, które znacząco oddziaływują na środowisko,

2)      lokalizacja budynków na działce zgodnie z naniesioną na rysunku planu miejscowego nieprzekraczalną linią zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,

3)      przednią nieprzekraczalną linię zabudowy wzdłuż projektowanej drogi Dopiewo-Palędzie ustala się na 4,0 m

4)      maksymalnie 65% powierzchni działki można zabudować łącznie z powierzchniami utwardzonymi,

5)      minimum 35% powierzchni działki należy przeznaczyć pod zieleń izolacyjną i ozdobną, istniejącą zieleń wysoką i niską należy zachować,

6)      maksymalna wysokość budynków 12,0 m,

7)      w planie adaptuje się istniejące budynki i ich sposób użytkowania. Dopuszcza się ich rozbudowę i zmianę przeznaczenia pomieszczeń pod warunkiem zachowania ustaleń niniejszego planu,

8)      na działce należy zapewnić wystarczającą ilość miejsc parkingowych dla samochodów. Samochodów nie można parkować na drogach publicznych,

9)      na terenach działalności gospodarczej należy prowadzić zgodną z prawem gospodarkę odpadami,

10)  ogrodzenia działek muszą odpowiadać przepisom prawa budowlanego, a od strony ciągów komunikacyjnych wysokość nie pełnego ogrodzenia nie może przekraczać 160 cm nad poziom terenu,

 § 13.

 1.         Na rysunku planu wyznaczono tereny pod drogi wewnętrzne.

2.         W planie wyznaczono:

1)      rezerwę terenu pod poszerzenie dróg gminnych, oznaczoną na rysunku planu symbolem KWD,

Szerokość pasa rezerwy -2,0 m.

Na terenie oznaczonym 7KWD wyznacza się teren pod projektowaną drogę Palędzie - Dopiewo.

2)      drogi wewnętrzne oznaczone na rysunku planu symbolem K-D.

Szerokość pasa drogowego -10,0 m.

Planuje się szerokość jezdni -6,0 m

3)      drogi wewnętrzne pieszo-jezdne oznaczone na rysunku planu symbolem K-X.

Szerokość pasa drogowego -10,0 m.

Planuje się szerokość jezdni -6,0 m

4)      drogi wewnętrzne gospodarcze oznaczone na rysunku planu symbolem KWG.

Szerokość pasa -3,0 m.

5)      drogi wewnętrzne pożarowe oznaczone na rysunku planu K-P

Szerokość pasa – 5,0 m

 § 14.

 Wyznacza się tereny urządzeń elektroenergetycznych oznaczone na rysunku planu symbolem EE.

 § 15.

 Zasady uzbrojenia terenu:

1.    Uzbrojenie kolidujące z wyznaczonymi terenami zainwestowania należy zlikwidować lub przełożyć na zasadach określonych w dokumentacjach technicznych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.    Dla obszarów kolizyjnych uzbrojenia obowiązuje zakaz wykonywania trwałych urządzeń terenowych i nasadzeń do czasu likwidacji kolizji, niezależnie od tego, czy obszary te zostały zaznaczone na rysunku planu.

3.    Zakłada się zaopatrzenie terenu opracowania w energię elektryczną, gaz i wodę z istniejących sieci.

1)      Energię elektryczną z istniejących sieci elektroenergetycznych.

            Zapotrzebowanie orientacyjne mocy wynosi dla terenów Mn i MnU 2.550 kW .

            Linie kablowe zasilające będą układane w pasach dróg lokalnych.

Każdorazowo zasilanie poszczególnych inwestycji realizować na podstawie warunków technicznych wydanych przez Zakład Energetyczny.

Dla zasilania poszczególnych nieruchomości przewiduje się linie kablowe niskiego napięcia. Złącza kablowe z wbudowanymi układami pomiarowymi lokalizować należy w granicach poszczególnych posesji. Przewiduje się jedno złącze dla jednej posesji. Instalacja skrzynek pomiarowych winna być w linii rozgraniczającej, poza pasmem drogi.

Oświetlenie ulic lampami oszczędnymi. Zasilanie lamp liniami kablowymi, wyposażonymi w sterowanie automatyczne, z zastosowaniem typowych szaf oświetleniowych.

Sieć wykonać przed budową nawierzchni ulic.

W planie wyznaczono działki pod urządzenia elektroenergetyczne. Szerokość działek EE 8,0 m od strony jezdni drogi. Architektura budynku z materiałów tradycyjnych z dachem stromym krytym dachówką lub materiałem dachówko-podobnym.

2)      Gaz do nieruchomości doprowadzony zostanie rurociągami układanymi w pasach dróg lokalnych,

            Zapotrzebowanie orientacyjne gazu do celów grzewczych wynosi dla terenów Mn i MnU - 260.100 m3/dobę.

3)      Sieć wodociągową na terenie opracowania wykonać przed budową ulic i wyposażyć ją w hydranty uliczne.

            Planowane zapotrzebowanie wody wynosi dla terenów Mn i MnU - 76,5 m3/dobę.

4.         Dla celów grzewczych i technologicznych zaleca się stosować paliwa proekologiczne. Dopuszcza się stosowanie paliw stałych.

5.                  Zakłada się, że docelowo ścieki sanitarne z poszczególnych nieruchomości i ścieki deszczowe z utwardzonych ulic odprowadzone będą do sieci kanalizacyjnych.

            Do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej zezwala się odprowadzenie ścieków sanitarnych do bezodpływowych zbiorników na ścieki zlokalizowanych na każdej posesji.

            Wody deszczowe z dachów budynków zezwala się na odprowadzenie do gruntu.

            Planowana ilość ścieków komunalnych wynosi dla terenów Mn i MnU - 68,85 m3/dobę.

6.                  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie, w pierwszej kolejności, obowiązku Gminy do realizacji na terenie opracowania infrastruktury technicznej.

7.                  Budowa przyłączy elektrycznych, wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych i telefonicznych do poszczególnych działek budowlanych realizowana musi być zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.                  Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z miejscową spółką wodną. W przypadku, kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt.

9.                  Powstałe wszystkie drogi wewnętrzne w wyniku dokonania podziału gruntu pozostaną drogami stanowiącymi własność właściciela gruntu. Uzbrojenie terenu przez gminę może nastąpić po nieodpłatnym przekazaniu dróg wewnętrznych na rzecz gminy.

10.              Dotyczy prac ziemnych: w razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych przez ekipę budowlaną należy, zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity D. U. Nr 98 z 1999 r., poz. 1150) zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pałac Górków, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań) lub do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 §16.

 Z dniem wejścia w życie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo w miejscowości Dopiewiec, traci moc ogólny plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXI/85/92 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18.12.1992 r., opublikowany w DziennikuUrzędowym Województwa Poznańskiego Nr 2, poz. 16 z dnia 01.02.1993 r. w części objętej w/w planem miejscowym.

 §17.

 Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10% dla zabudowy mieszkaniowej i 15% dla aktywizacji gospodarczej.

 § 18.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 19.

 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.