Uchwała nr XLIII/328/09

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Dopiewo i Dopiewiec

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

1.Nadaje się drodze łączącej miejscowości Dopiewo z Dopiewcem obejmującej działki o numerze ewidencyjnym 747/15, 747/13, 744/18, 746/3, 746/3, 744/16, 745/1- Dopiewo, oraz o numerze ewidencyjnym 514/1- Dopiewiec, nazwę „Laserowa”

2.Szczegółowe położenie drogi wymienionej w §1 ust.1 przedstawia szkic stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Uchwalona nazwa drogi podlega naniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną wsi Dopiewo i Dopiewiec

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym   Województwa Wielkopolskiego.

 

                                                              Uzasadnienie

W wyniku planowanej zabudowy przy drodze łączącej Dopiewo z Dopiewcem (obwodnica Dopiewa) zostały wydzielone nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę. W związku z tym zaistniała potrzeba nadania nazwy przedmiotowej ulicy. Rada Sołecka w Dopiewie i Dopiewcu,  wystąpiła z wnioskiem o nadanie nazwy w/w ulicy.