Uchwała Nr XLIII/325/09

Rada Gminy Dopiewo

z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

 

 

 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na 2010 r.

 

            Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi ( tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 70, poz 473 z póz . zm.)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1 Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2 Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy roczne sprawozdanie z realizacji uchwalonego Programu o którym mowa w § 1 uchwały.

 

 

 

§ 3 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 

 

 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

 

 

                                                             Uzasadnienie

 

 

W sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na 2010 r.

 

 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi ( tekst jednolity 2007 r.Dz. U. Nr 70, poz. 473 z póź. zm.)  do zadań własnych Gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, a zadania te obejmują w szczególności następujące zagadnienia:

 

1.      zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych,

2.      udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej, prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

3.      prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży,

4.      wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

 

Realizacja powyższych zadań, w myśl cyt. ustawy prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.

W programie na 2010 r. zachowane są cele i podstawowe strategie, kontynuowane są zadania zwiększające dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie. Program zawiera  działania  adresowane do szkół i ponoszenie kosztów realizacji różnych form edukacji w ramach profilaktycznej działalności komisji, innych instytucji i organizacji pozarządowych. Ponadto uwzględniono zasady wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji.

W tym stanie rzeczy, podjęcie uchwały dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na 2010r. jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Rady Gminy Dopiewo Nr XLIII/325/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Program Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Gminie Dopiewo na 2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna Programu

 

            Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo, stanowiący część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, został opracowany zgodnie z art. 41, ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 70, poz. 473 z póź. zm.).                           Zgodnie z jej zapisem, (art. 41. 1.) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:

1)      zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

2)      udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

3)      prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych  w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

4)      wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

5)      podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

6)      wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowaniecentrów integracji społecznej.”

 

Celem głównym programu jest

poprawa  życia osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym  i przemocą domową.

 

 

Cele  Programu

 

             I.      Prowadzenie profilaktycznej i socjoterapeutycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli.

 

          II.      Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób współuzależnionych i uzależnionych od alkoholu oraz ich reintegracja.

 

       III.      Udzielanie rodzinom, w których występuje problem uzależnienia pomocy edukacyjnej, terapeutycznej i prawnej.

 

       IV.      Udzielanie rodzinom, w których występuje przemoc domowa pomocy psychospołecznej i prawnej.

 

          V.      Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień .

 

       VI.      Prowadzenie działań mających na celu zapobieganie nieprzestrzegania przepisów

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

   

 

Diagnoza populacji osób, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych na terenie Gminy Dopiewo ( dane wg. Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dane szacunkowe ) przedstawia się następująco:

 

1.      ok. 2% społeczności to osoby uzależnione od alkoholu- w Gminie Dopiewo liczba

 wynosi 324,5 ( wg stanu na 1 grudzień 2009 r. 16223 osoby ),

2.      ok. 4% stanowią osoby żyjące w otoczeniu alkoholika( współmałżonkowie, rodzice) czyli wymagające psychospołecznego wsparcia- w Gminie Dopiewo szacunkowa liczba wynosi osób 649,

3.      ok. 4%  dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików- w Gminie Dopiewo szacunkowa liczba wynosi 163,4,

4.   5 – 7% stanowią osoby pijące szkodliwie- w Gminie Dopiewo szacunkowa liczb wynosi ok. 973 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5.   2/3 osób dorosłych oraz dzieci w tych rodzinach to ofiary przemocy domowej w których występuje problem alkoholowy- w Gminie Dopiewo szacunkowa liczba tej populacji wynosi  860 osób.

 

 

Cel szczegółowy nr I                                                Prowadzenie profilaktycznej  działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży.

 

 

Adresaci:

 

-         dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Dopiewo,

-         rodzice dzieci uczęszczających do szkół i świetlic,

-         rodziny dotknięte problemem uzależnień,

-         rodziny niewydolne wychowawczo i ekonomicznie.

Zadania:

 

Wprowadzanie profilaktycznych programów informacyjnych i psychoedukacyjnych do szkół na terenie Gminy Dopiewo, wpływających na postawy i umiejętności ważne dla zdrowia i trzeźwości.

1.      Realizowanie programów terapeutycznych i socjoterapeutycznych w szkołach i świetlicach dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka w formie:

-         zajęć warsztatowych uwzględniających udział wychowawców i rodziców,

-         obozów lub kolonii socjoterapeutycznych w okresie wakacji letnich,

-         organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych tj. festynów, zawodów sportowych propagujących abstynencję,

-         wspieranie inicjatyw szkół w zakresie upowszechniania tzw. „ zdrowego stylu życia” bez udziału alkoholu i innych używek oraz upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.

2.      Dystrybucja materiałów informacyjno - edukacyjnych dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

3.      Przeprowadzanie konkursów szkolnych o tematyce uzależnień.

4.       Organizowanie w maju „Dnia Trzeźwości” w szkołach.

5.      Organizowanie i nadzorowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych z elementami socjoterapii w Konarzewie, Trzcielinie i Więckowicach

      szczegółowe zasady funkcjonowania świetlic określa regulamin,

      wyposażanie świetlic w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć,

      pomoc w odrabianiu lekcji,

      pomoc w nauce języka angielskiego,

      przeprowadzanie koniecznych remontów i modernizacji pomieszczeń, które są

siedzibą świetlic,

      wynajem lokali na mocy umów najmu podpisanych z podmiotami i ponoszenie kosztów ich utrzymania,

      dożywianie dzieci w świetlicach.

 

 

 

 

 

Wskaźnik osiągnięcia cel

 

1.      Liczba dzieci i młodzieży objętych programami profilaktycznymi.

2.      Liczba dzieci korzystających z różnych form pomocy w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych z elementami socjoterapii.

3.      Liczba zajęć organizowanych dla rodziców i nauczycieli.

 

 

 

Cel szczegółowy Nr II

 

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób współuzależnionych i uzależnionych od alkoholu oraz ich reintegracja.

 

Adresaci:

-         osoby uzależnione od alkoholu,

-         osoby współuzależnione,

-         osoby dotknięte przemocą domową.

 

 

-         Zadania:

 

1.      Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w Dopiewie

-         motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych,

-         motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnionych do zmiany szkodliwego wzorca picia,

-         udzielanie wsparcia osobom po zakończeniu leczenia odwykowego,

-         udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy osobom

dotkniętym przemocą domową,

-         podejmowanie  interwencji w przypadku zdiagnozowanej przemocy,

-         motywowanie rodzin współuzależnionych do uczestnictwa grup Al-anon, Al-ateen,

      kierowanie na leczenie do Poradni Odwykowych – (uzgadnianie terminu pierwszej wizyty).

      motywowanie osób uzależnionych do podjęcia dobrowolnego leczenia w stacjonarnych Placówkach Lecznictwa Odwykowego,

-         motywowanie osób uzależnionych do udziału w zajęciach grup AA,

2.      Występowanie do sądu o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w stosunku do osób, które w związku z uzależnieniem powodują:

      rozpad życia rodzinnego,

-         demoralizację małoletnich,

-         systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

3.      Kierowanie osób określonych w pkt. 2 na badanie przez zespół biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

4.      Dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dla klientów Punktu oraz instytucji i organizacji współpracujących ( np. Szkoły, Ośrodek Pomocy Społecznej, Służba zdrowia, Policja i Straży Gminnej).

 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu:

 

1.      Liczba osób uzależnionych, które zgłosiły się do punktu konsultacyjno – opiekuńczego.

2.      Liczba osób skierowanych na leczenie odwykowe.

3.      Liczba osób uzależnionych, wobec których sąd orzekł obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu.

4.      Liczba osób przebadanych przez zespół biegłych sądowych.

 

 

 

Cel szczegółowy Nr III

 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy edukacyjnej, terapeutycznej i prawnej.

 

 

 

Adresaci:

 

-         osoby współuzależnione,

-     dorosłe dzieci alkoholików,

-     rodziny biorące udział w grupie wsparcia.  

 

Zadania:

 

  1. Świadczenie pomocy psychoterapeutycznej dla członków rodzin dotkniętych uzależnieniami w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym (usługi informacyjno -edukacyjne).
  2. Telefon zaufania w godzinach pracy OPS.
  3. Poradnictwo prawne i psychologiczne udzielane w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym i Ośrodku Pomocy Społecznej.
  4. Stworzenie grupy wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym.
  5. Pomoc socjalna - OPS Dopiewo.
  6. Dystrybucja materiałów informacyjno - edukacyjnych z zakresu uzależnień i współuzależnień.
  7. Praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych – kontrakt socjalny.

 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu:

 

1. Liczba osób objętych terapią.

2. Liczba porad i konsultacji psychologicznych.

      3.Liczba rodzin objętych kontraktem socjalnym i pomocą materialną.

 

 

 

 

 

                     Cel szczegółowy Nr IV                    

 

Udzielanie rodzinom, w których występuje przemoc domowa i agresja, pomocy psychospołecznej i prawnej.

 

 

Adresaci:

 

-         rodziny dotknięte przemocą domową,

-         ofiary przemocy,

-         rodziny dotknięte przemocą domową, spowodowaną nadużywaniem alkoholu.

 

Zadania:

 

1.      Świadczenie pomocy terapeutycznej i prawnej w Puncie Konsultacyjnym-Informacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin.

2.      Powołanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w skład, którego wchodzą:

-     pracownik socjalny,

-     pedagog,

-     psycholog,

-     prawnik,

-     kurator,

-     policjant,

-     terapeuta.

3.   Działania zespołu:

      kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy, opracowanie planów pomocy w przypadkach rozpoznania i zgłoszenia przemocy domowej,

-         zapewnienie pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej,

-         zapewnienie interwencji domowych w sytuacjach przemocy domowej przez przeszkolonych w jej przeprowadzaniu funkcjonariuszy policji i pracowników socjalnych,

-         prowadzenie procedury Niebieskiej Karty — współpraca z policją, osobami prawnymi i fizycznymi w tym zakresie,

-         kierowanie do sądów spraw o stosowaniu przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej i seksualnej.

4.  Wizytowanie w miejscu zamieszkania osób i rodzin dotkniętych różną formą przemocy.

5.   Wyposażenie pokoju do pracy zespołu  w niezbędny sprzęt.

6.  Umieszczenie ofiar przemocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy

     i ponoszenie kosztów ich pobytu w Ośrodku.

 

Wskaźniki osiągnięcia celu :

 

1.      Liczba osób korzystających z porad psychologa, prawnika, pracowników OPS i Punku Informacyjno-Konsultacyjnego.

2.      Liczba rodzin, w których policja i pracownicy OPS podjęli interwencję.

3.      Liczba spraw skierowanych do Sądu w związku  z art. 207 k.k.

4.      Liczba ofiar przemocy umieszczonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

 

                                                                                                                                                                                                                   Cel szczegółowy Nr V

 

Współpraca i wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów uzależnień.

 

 

Adresaci:

 

-         Szkoły z terenu Gminy Dopiewo

-         Policja,

-         Straż Gminna,

-         Pracownicy służby zdrowia,

-         Ośrodek Pomocy Społecznej,

-         Kościoły Wyznaniowe,

-         Organizacje pozarządowe.

 

Zadania:

 

1.      Współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Straży Gminnej, Szkół w związku z realizacją celów szczegółowych.

2.      Współorganizowanie lokalnych kampanii edukacyjnych z zakresu uzależnień.

3.      Szkolenie przedstawicieli instytucji i organizacji działających na terenie Gminy

Dopiewo:

a.      w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

-         nauczycieli,

-         pracowników świetlic wychowawczo – opiekuńczych z elementami socjoterapii

-         pedagoga i psychologa szkolnego,

-         pracowników socjalnych,

-         pracowników służby zdrowia ,

-         różnych grup zawodowych,

b.      w zakresie problemów związanych z przemocą domową i szkolną w szczególności:

-         funkcjonariuszy policji w prowadzeniu interwencji w sytuacjach przemocy domowej w rodzinie,

-         pracowników socjalnych,

-         nauczycieli, pedagogów i psychologów.

4.      Ponoszenie kosztów dojazdu pracowników OPS i osób nie będących pracownikami samorządu terytorialnego na szkolenia będą pokrywane ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast koszty podróży osób będących pracownikami innych, niż OPS jednostek samorządu terytorialnego będą ponoszone przez pracodawców ich zatrudniających.

5.      Zlecanie realizacji programów osobom fizycznym, prawnym zajmującym się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, na podstawie umów cywilno - prawnych i zlecenia.

 

  Wskaźniki osiągania celu :

 

1.      Liczba przeszkolonych funkcjonariuszy policji, nauczycieli, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych i innych grup zawodowych w zakresie przemocy domowej i szkolnej.

2.   Liczba realizowanych programów profilaktycznych i naprawczych przez profesjonalistów.

 

Cel szczegółowy Nr VI

 

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie nieprzestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

 

Adresaci:

 

-         podmioty prowadzące działalność gospodarczą posiadające zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

-         sprzedawcy napojów alkoholowych,

-         osoby spożywające alkohol w miejscach objętych zakazem.

 

 

Zadania:

 

Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

1.      Podstawy prawne do przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych reguluje art. 18 ust. 8 ustawy 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473 ze zm. ), która określa zakres przedmiotowy oraz podmioty uprawnione do jej przeprowadzania. Natomiast przepisy zawarte w rozdz. 5 ustawy 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm. ) określają tryb i warunki przeprowadzania kontroli.

2.      Osoby uprawnione do przeprowadzania kontroli:

- straż gminna,

- członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

- organ zezwalający.

3.  Osoby wykonujące kontrolę powinny być upoważnione przez organ zezwalający – Wójt

     Gminy.  

4.  Zakres przedmiotowy kontroli:

     - przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń,

    - wiarygodność składanych przez przedsiębiorcę oświadczeń o wysokości obrotu napojami

      alkoholowymi,

    - przestrzeganie na terenie punktu sprzedaży przepisów o dozwolonych formach reklamy i

      promocji  napojów alkoholowych.

    - kontrola źródeł pochodzenia alkoholu.

5.      Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli:

- kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż 7 dni i nie później, niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli ( art. 97 ustawy o swobodzie działalności przedsiębiorcy,

- jeżeli kontrola nie została wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia,

- na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia,

- kontrolujący ma obowiązek przedstawić upoważnienie  do czynności kontrolnych przedsiębiorcy,

- w razie nieobecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, czynności kontrolne mogą być wszczęte po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi kontrolowanego przedsiębiorcy , lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, nie będący pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę,

-   zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu,

-   upoważnienie musi wskazać konkretnego przedsiębiorcę,

6.   Miejsce przeprowadzania kontroli:

     -  kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania

        działalności gospodarczej oraz w godzinach pracy lub czasie faktycznego wykonywania

        działalności gospodarczej,

     - kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za zgodą kontrolowanego, mogą być

       przeprowadzone również w siedzibie organu kontroli, jeśli to usprawni przeprowadzenie

       kontroli.   

7.  Opiniowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

      wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zgodności

      lokalizacji punktu sprzedaży z uchwalą Rady Gminy.

8.  Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla sprzedawców i podmiotów posiadających

     zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

 

9. Przedsiębiorca zgodnie z art. 81 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest

    zobowiązany posiadać książkę kontroli i przechowywać ją w swojej siedzibie.

 

 

 

Wskaźniki osiągania celu:

 

1.      Liczba przeprowadzonych kontroli.

2.      Liczba zaopiniowanych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie    napojów alkoholowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady finansowania niniejszego Programu

 

1.      Głównym źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2.      Na cele Programu mogą być pozyskiwane środki finansowe z dotacji celowych Wojewody, Samorządu Województwa, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także darowizn, zapisów i innych wpływów od osób prawnych i fizycznych.

3.      Zadania Programu mogą być zlecane instytucjom i organizacjom zajmującym się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz współrealizowane przez wolontariat.

 

 

 

 

 

Zasady wynagradzania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 

Przewodniczący - .27 % minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Członkowie – 19 % minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Spotkania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywać się będą co drugi miesiące w wyjątkowej sytuacji częściej, a jego członkowie otrzymają wynagrodzenie w formie ryczałtu za pracę i udział w posiedzeniu komisji wg. powyższych stawek.

 

 

 

Zasady finansowania zadań:

 

Według preliminarzu kosztów poszczególnych zadań z opisem ich naliczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Programu.

 

 

 

Realizatorzy programu:

 

 

1.      Program realizuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współudziale:

- Urzędu Gminy Dopiewo,

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie.

2.      Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sporządza sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedstawia je Wójtowi Gminy Dopiewo.