Uchwała nr IX/100/03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia  26 maja 2003 roku

 w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Dopiewie.

 Na podstawie art.13 ust.1 i art.37 ust.2 pkt.6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. - O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z 8 marca 1990 r. - O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 §   1

 Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Dopiewie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 198  o powierzchni 353 m 2  na rzecz Michała Stasiewskiego.

 §  2                                         

 Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.

 §  3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.